دوره و شماره: دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 1-221 
حسن‌نیت در حقوق ایران

صفحه 167-186

10.22059/jlq.2013.36048

ناصر کاتوزیان؛ محمد هادی عباس زاده