تمایز حالت تعدد معنوی جرائم از عناوین مشابه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه حقوق دانشگاه کاشان

چکیده

حالت «تعدد معنوی»، قاعده‌ای پذیرفته‌شده در اکثر نظام‌های حقوقی است که به موجب آن هرگاه رفتاری  مشمول دو یا چند عنوان مجرمانه قرار گیرد، مجازات عنوانِ شدیدتر اعمال می‌شود. اما این حالت رابطۀ ظریفی با برخی عناوین حقوقی و اصولی دیگر، یعنی «تخصیص، تقیید، تزاحم، تعارض، حکومت، ورود و جرائم مرتبط» دارد. در بسیاری موارد تفاوت این عنوان‌ها، مورد توجه قرار نگرفته و قضات حالتی را به جای قاعدۀ دیگر اعمال می‌کنند که نتایج سهمگینی دارد. در این مقاله سعی شده است رابطۀ حالت تعدد معنوی با قواعد مشابه به همراه شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها به‌دقت بررسی شود؛ هر قاعده در محل خودش به اجر درآید و نشان داده شود که بسیاری از مجازات‌ها به اشتباه صادر می‌شود و سرانجام چنانچه دقت کافی صورت گیرد، عدالت کیفری مطابق ارادۀ قانون‌گذار به اجرا درمی‌آید. 

کلیدواژه‌ها