تمایز حالت تعدد معنوی جرائم از عناوین مشابه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه حقوق دانشگاه کاشان

چکیده

حالت «تعدد معنوی»، قاعده‌ای پذیرفته‌شده در اکثر نظام‌های حقوقی است که به موجب آن هرگاه رفتاری  مشمول دو یا چند عنوان مجرمانه قرار گیرد، مجازات عنوانِ شدیدتر اعمال می‌شود. اما این حالت رابطۀ ظریفی با برخی عناوین حقوقی و اصولی دیگر، یعنی «تخصیص، تقیید، تزاحم، تعارض، حکومت، ورود و جرائم مرتبط» دارد. در بسیاری موارد تفاوت این عنوان‌ها، مورد توجه قرار نگرفته و قضات حالتی را به جای قاعدۀ دیگر اعمال می‌کنند که نتایج سهمگینی دارد. در این مقاله سعی شده است رابطۀ حالت تعدد معنوی با قواعد مشابه به همراه شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها به‌دقت بررسی شود؛ هر قاعده در محل خودش به اجر درآید و نشان داده شود که بسیاری از مجازات‌ها به اشتباه صادر می‌شود و سرانجام چنانچه دقت کافی صورت گیرد، عدالت کیفری مطابق ارادۀ قانون‌گذار به اجرا درمی‌آید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DISTINCTIONS BETWEEN MULTI-TITLE OFFENCES AND OTHER SIMILAR CASES

نویسنده [English]

  • Abbas Zeraat
professor-Departeman of law university-Kashan-Iran
چکیده [English]

In most legal systems of the world, the rule of multi-title offences is an accepted one whereby the punishment is the most serious when an act can come under a number of offence titles. However, it is subtly related to some other legal concepts such as specificity, contradiction, inclusion, appropriation and forcive judges. In most of time, distinguish between them is confused which can have serious repercussion. The purpose of the present article is to clarify the differences between multi-title offences with similar legal cases in a detailed manner to show how each can be enacted in the proper context. The paper shows how, in many cases, punishments can be wrongly determined and how the legislators can be effective when misunderstandings happen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • appropriation forcive
  • contradiction
  • inclusion
  • specificity