حقوق و اختیارات سهام‌داران در شرکت‌های سهامی (مطالعۀ تطبیقی درحقوق ایران و لبنان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات خانوادۀ دانشگاه الزهرا(س)

2 استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه رازی

چکیده

سهام‌داران شرکت‌های سهامی دارای حقوق متفاوتی هستند. تقسیم‌بندی حقوق سهام‌داران به حقوق مالی و غیرمالی معمول‌ترین شیوۀ تقسیم حقوق سهام‌داران به‌شمار می‌رود. هدف هر شخص از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تجاری، از جمله شرکت‌های سهامی، به‌دست آوردن سود است، لذا مهم‌ترین حـق سهام‌دار را باید بهره‌مندی از سود شرکت دانست که از جملۀ حقوق مالی است. همچنین سهام‌داران پس از انحلال شرکت سهامی نیز در دارایی شرکت سهیم خواهند بود. به دلیل اینکه سهام‌دار یکی از عناصر مهم تشکیل‌دهندۀ شرکت‌های سهامی به حساب می‌آید، پرداختن به موضوع این مقاله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فرضیۀ این نوشتار این است که مالکیت سهام، حقوق و اختیاراتی را برای مالکان سهام به دنبال دارد. هدف این مقاله مطالعۀ تطبیقی حقوق و اختیارات سهام‌داران در شرکت‌های سهامی در حقوق تجارت ایران و لبنان است.

کلیدواژه‌ها