بررسی نقش روان‌شناسی محیط در طراحی محیط‌های قضایی و دادگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

چکیده

اصلی‌ترین محور اجرایی هر دادگاهی عدالت است. دادگاه جایی است که در آن باید براساس عدالت رفتار شود. در چنین حالتی باید فضاها نیز خود عادلانه طراحی شوند.طراحی فضاها باید بهترین پاسخ روانی و رفتاری را به کاربران بدهد. برای پی بردن به تأثیر روان‌شناسی محیط بر روی فضاهای قضایی، 50 نمونه در سراسر جهان مورد مطالعه قرار گرفته است. به اینمنظور پس از مطالعۀ آنها، پرسش‌نامه‌ای برای گردآوری داده‌ها با هدف بهبود روان‌شناسی محیط معماری و کاهش عوامل استرس‌زا در فضای تنش‌زا همچون دادگاه تدوین شده و در این راستا از روان‌شناسان، وکلا و معماران برای پاسخگویی به این سؤالات کمک خواسته شده است. پس از آن، با تهیۀ یک آمار توصیفی و تطبیق آن با نمونه‌های موجود، نتایجی به‌دست آمده که امید است، مراتب کمال بشریت و کیفیت معنوی و مادی بر اساس نیازهای قوۀ قضائیه و کاربران در فضاهای یادشده ارتقا یابد. این مقاله در پی یافتن بهترین پاسخ روانی و رفتاری برای کاربران چنین مجموعه‌هایی است که خود محیطی تنش‌زا و استرس‌زا به‌شمار می‌آیند. روش تحقیق در این پروژه میدانی، کتابخانه‌ای و نیز شهودی و در مواردی نیز اسنادی می‌باشد. این پژوهش دارای فرآیندی کیفی با هدف توصیفی– پیمایشی در زمان گذشته و نتیجه‌ای کاربردی در زمان حال می‌باشد که با منطقی استقرایی شکل گرفته است. در این تحقیق تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش‌های قیاسی، کیفی (شهودی) و کمی انجام پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها