تتحلیل قواعد و شرایط شکل‌گیری اعمال اداری یک‌جانبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

سازمان‌های اداری برای انجام خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی موظف به تصمیم‌گیری و انجام اعمال اداری یک‌جانبه و دوجانبه می‌باشند. قواعد و شرایط شکل‌گیری اعمال اداری یک‌جانبه کدام‌اند؟ با توجه به رعایت اصل حاکمیت قانون بر اداره، سازمان‌های اداری برای انجام وظایف خود و تصمیم‌گیری، مکلف به پیروی از اصول و قواعدی هستند. پاره‌ای از این قواعد در قانون اساسی و برخی دیگر در قوانین، مقررات و رویۀ قضایی پیش‌بینی شده‌است. در این مقاله قصد داریم قواعد و شرایط شکل‌گیری اعمال اداری یک‌جانبه را در کشورهای مختلف از جمله در کشورمان، ایران، بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ANALYSIS OF RULES AND FORMING OF UNILATERAL ADMINISTRATIVE ACTIONS

نویسنده [English]

  • Bizhan Abbasi
Associate Professor, Public Law Department,University of Tehran
چکیده [English]

Administrative organizations for doing public services and keeping public order are obliged to make decision and do unilateral and bilateral actions. What are rules and conditions of forming unilateral administrative actions? Regarding observing principle of rule of law on administration, administrative organizations should observe principles and rules for doing their duties and decision-making. Some rules in constitution and some other will be anticipated in rules, regulations and judicial procedures. We’re trying to study rules and conditions of forming unilateral administrative actions in different countries including our country.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • attendance and reciprocity rule
  • Competency
  • consulation and poll rule
  • formative rules
  • public research rule
  • unilateral administrative actions