تعامل مصونیت دولت‌ها و قواعد آمره در پرتو رأی مصونیت صلاحیتی 2012

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

در خصوص ارتباط و یا تأثیر قواعد آمره بر مصونیت دولت‌ها، دو دیدگاه وجود دارد. گروهی به برتری قواعد آمره بر قواعد عادی حقوق بین‌الملل، از جمله مصونیت دولت‌ها اعتقاد دارند. به باور آنها لزوم رعایت قاعدۀ آمره مانع اعطای مصونیت در محاکم ملی می‌گردد و دسته‌ای دیگر از حقوق‌دانان رعایت مصونیت دولت‌ها را حتی در موارد نقض قواعد آمره لازم می‌دانند. این دسته از حقوق‌دانان معتقدند که قواعد آمره ناظر به تنظیم رفتار ماهوی، و قاعدۀ مصونیت دولت‌ها به تنظیم قواعد شکلی مرتبط است. به عبارت دیگر، حامیان این رهیافت بر این باورند که میان قواعد آمره و قاعدۀ مصونیت دولت‌ها تعارضی وجود ندارد، زیرا قاعدۀ مصونیت دولت‌ها به حوزۀ اجرای قواعد ماهوی مربوط می‌شود و به محتوای قواعد آمره نمی‌پردازد و به آن ارتباطی ندارد. دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مصونیت صلاحیتی 2012 از رهیافت اخیر حمایت کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE INTERACTION OF THE STATE IMMUNITY AND JUS COGENS IN THE JURISDICTIONAL IMMUNITIES OF THE STATE, 2012 JUDGMENT

نویسنده [English]

  • Satar Azizi
Assistant Professor, Bu`Ali Sina University
چکیده [English]

There are two different contradictory approach regarding the interaction of the State Immunity and Jus Cogens. Some jurist argue that Jus Cogens rules should prevail over other inconsistent ordinary rules of international law including state immunity. This argument therefore depends upon the existence of conflict between rules of Jus Cogens, and the rule of customary law which requires one state to accord immunity to other. The other jurists, on the other hand, maintain that the immunity of states must be regarded even at the Jus Cogens rules. They argue that there is no conflict between Jus Cogens rules and rules on state immunity. The two sets of rules address different matters. The rules of state immunity are procedural in character and Jus Cogens rules are substantive rules. International Court of Justice supported the latter approach in the Jurisdictional Immunities of the State, 2012 Judgment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fundemental rules of human Rights and Humanitarian Law
  • Jus Cogens rules
  • last resort
  • jurisdictional immunities of the state
  • State Immunity
  • 2012 Judgment