مطالعۀ تطبیقی اندیشۀ جمعی شدن مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه و ایران و آثار عملی آن بر نحوۀ جبران خسارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از تحولات حقوق مسئولیت مدنی، بحث جمعی شدن این گونه مسئولیت‌هاست. گذشته از تقسیم خطرات، مسئولیت مدنی در زمان‌های گذشته جمعی بوده و نتیجۀ فعل زیان‌بار بر همه قبیله و خانوادۀ فاعل آن فعل تحمیل می‌شده است. سپس با رشد تمدن‌ها وبا ظهور اصل شخصی بودن، مسئولیت مدنی جنبۀ شخصی به خود گرفت. اما اخیراً در زمان معاصر زمزمه‌هایی از جمعی شدن مسئولیت به شیوۀ علمی به‌گوش می‌رسد که رد پای این ایده را در برخی از قوانین جدید هم می‌توان دید.در این راستا بحث‌های دیگری مانند اجتماعی کردن خطرات یا اجتماعی کردن جبران خسارت و آثاراین مباحث بر حقوق مسئولیت مدنی قابل تأمل است که با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPARATIVE STUDY OF SOCIALIZATION OF CIVIL LIABILITY IN IRANIAN AND FRENCH LAW AND ITS EFFECTS

نویسنده [English]

  • Alireza Yazdanian
Assistant professor of depertement of law of Ispahan university
چکیده [English]

One of the evolutions in tort law is the colectivisation of civil liability. In the past, civil liability was collective and the effects of the person guilty haven imposed on the all members of family. Then with developing of civilizations and with appearance of principle of personal liability, the collective liability has been changed to personal liability. But nowadays according to the opinion of jurists, the personal liability is removing and the collective liability appears the idea in the acts. For this purpose, study of the  problem like socialization of risks or socialization of compensation or the effects of this evolutions on tort law in this article has been designed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • Liability
  • personal
  • risks
  • Socialization