مطالعۀ تطبیقی اندیشۀ جمعی شدن مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه و ایران و آثار عملی آن بر نحوۀ جبران خسارت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از تحولات حقوق مسئولیت مدنی، بحث جمعی شدن این گونه مسئولیت‌هاست. گذشته از تقسیم خطرات، مسئولیت مدنی در زمان‌های گذشته جمعی بوده و نتیجۀ فعل زیان‌بار بر همه قبیله و خانوادۀ فاعل آن فعل تحمیل می‌شده است. سپس با رشد تمدن‌ها وبا ظهور اصل شخصی بودن، مسئولیت مدنی جنبۀ شخصی به خود گرفت. اما اخیراً در زمان معاصر زمزمه‌هایی از جمعی شدن مسئولیت به شیوۀ علمی به‌گوش می‌رسد که رد پای این ایده را در برخی از قوانین جدید هم می‌توان دید.در این راستا بحث‌های دیگری مانند اجتماعی کردن خطرات یا اجتماعی کردن جبران خسارت و آثاراین مباحث بر حقوق مسئولیت مدنی قابل تأمل است که با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها