حریم خصوصی، اجرای قانون و ادلۀ اثبات دعوی کیفری در حقوق اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ادیان و عرفان دانشکده الهیات دانشگاه تهران

چکیده

در دلایل متنی حقوق اسلامی، یعنی قرآن کریم و سنت، واژۀ حریم خصوصی استفاده نشده است. اما این موضوع به این معنا نیست که مفهوم حریم خصوصی که در ردیف حقوق اساسی بشر مطرح شده، در حقوق اسلامی و به‌ویژه قرآن کریم به آن توجه نشده است. با عنایت به نگاه دینی و اسلامی به بشر و هدف از آفرینش وی، مفهوم خاص حقوق و قانون در اسلام، زبان خاص دین و کلام وحی در بیان حقوق و تکالیف، می‌توان مفهوم حریم خصوصی را در اسلام و به‌طور خاص در قرآن کریم به عنوان موضوعی اساسی و مهم معرفی کرد. جلوه‌های مختلف حریم خصوصی با زبان و گفتمان خاص شریعت به مناسبت‌های مختلف تبیین شده است. در این مطالعه ضمن اشاره به مفهوم حریم خصوصی و مفهوم حقوق در اسلام، اجرای قانون در حریم خصوصی و برخی از راهبردهای تضمین حریم خصوصی در زمینۀ اثبات دعوی کیفری در حقوق اسلامی، بررسی شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که جامعیت و حضور گستردۀ دین در عرصه‌های مختلف زندگی و از جمله خلوت افراد، تعارضی با حمایت از حریم خصوصی ندارد و یکی از جنبه‌های این حمایت، سیاست جنایی خاص شریعت در ادلۀ اثبات کیفری در خصوص جرائم ارتکابی در خلوت است.

کلیدواژه‌ها