معیار اثبات در دعاوی کیفری در دادرسی کیفری ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

چکیده

معیار اثبات در پرونده‌های کیفری، رسیدن دادرس به قناعت وجدانی است. در واقع ملاک قضاوت و رأی، یقین درونی است که برای دادرس حاصل می‌گرددواین مهم با ارزیابی دلایل مطرح‌شده در پروندۀ کیفری برای وی حاصل می‌شود.دادرس در پرونده‌های کیفری دست به دو اقدام می‌زند: بازسازی وقایعی مادی ‌که در گذشته اتفاق افتاده‌ است و نیز تطبیق با قانون و اقدام به صدور حکم. بااین‌حال، دقت بیشتر آشکار می‌سازد که میان این دو مرحله گامی بنیادین موجود است که اهمیتی اساسی در تدارک دادرس برای صدور حکم کیفری دارد و آن مرحلۀ ارزیابی دلایل از سوی دادرس است که از آن به مرحلۀ «اقناع وجدانی دادرس» نیز تعبیر می‌گردد. در این مقاله بر آنیم ضمن ارائۀ تحلیلی دقیق ازمفهوم و ماهیت ارزیابی ادله و اقناع وجدان و روش دستیابی به آن، با بررسی معیار اثباتی «فراتر از شک معقول» به عنوان معیار اثباتی در موارد کیفری در کشورهای کامن‌لا، تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو معیار اثباتی نمایانده شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal standard of proof in criminal procedure of Iran and England

نویسنده [English]

  • Elham Heidari
Assistant Professor of Law of Shahrekord University
چکیده [English]

Standard of proof in criminal case is to access the judge into conviction intime. In fact The criteria for judging and voting, is inner certainty that is obtained for the judge with evaluating evidence set forth in his criminal case. The judge in criminal cases execution two act: Reconstruction of substantial events that happened in the past and law enforcement and passing a judgment. However, reveals more accuracy that between these two steps, there are fundamental steps that have primary importance in the sentencing criminal judgment and this is evaluating of evidence also explained that it is the conscientious convictions. The judge by obtaining new evidence and examination of evidences that is in criminal case reconstruct substantial events that happened in the past, But before the evaluation of evidence and achieve persuasion conscience, will not be able to accommodate events of the material on the legal sentencing. In this article we intend to provide a detailed analysis of the meaning and nature of evaluation of evidence, consciousness convictions and method of achieving to it, with considering standard of proof "beyond all reasonable doubt" standard of proof in criminal cases in the country as common law, differences and similarities two standard of proof to be shown.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proof
  • Standard of proof
  • Conscientious convictions
  • Evaluating of evidence
  • Beyond all reasonable doubt