تکوین مفهوم قانون اساسی در انقلاب مشروطیت ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

قانون اساسی یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در حقوق عمومی است که در آن هم نهادهای قدرت و رابطۀ آنها با هم مشخص می‌شود و هم حقوق و آزادی‌های بنیادین مردم تضمین می‌گردد. با‌این‌حال مفهوم قانون اساسی در کشورهای مختلف با توجه به ساختار سیاسی و تجربه‌های تاریخی آنان متفاوت است. در این مقاله پس از بررسی مفهوم و اهداف قانون اساسی و تجربۀ سه انقلاب انگلیس، فرانسه و آمریکا، تجربۀ ایرانیان در انقلاب مشروطه و چگونگی تکوین این مفهوم در آن انقلاب بررسی می‌شود و نشان می‌دهیم که ایرانیان چگونه توانستند این مفهوم بنیادین را در خلال مباحث روشنفکران مشروطه، انقلاب مشروطه، مجلس اول و نزاع‌های موافقان و مخالفان مشروطه وارد اندیشۀ خود کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creation the meaning of the constitution in the constitutional revolution of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Gorji Azandariyani 1
  • Fardin Moradkhani 2
1 Assistant professor of public law in Shahid Beheshti University
2 PhD of public
چکیده [English]

Constitution is one of the most key concepts in public law that in which set the institutions of power and their relation with each other, and also guaranteed the fundamental freedom and rights of people. So the concept of constitution is different in various counties on the base of political structure and history experiments. In this essay after investigation the concepts and aim of constitution and experience of three revolutions in England America and France .we studied what Iranian creation of this concept in constitutional revolution, and we show that what Iranians could entered the fundamental concepts in the discussion of intelligentsia, constitution revolution, the first parliament and struggles of agree and disagree persons in their thoughts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitutionalism
  • Constitutional Revolution
  • constitutional movemets
  • Fundamental right
  • Constitution