مهاجرت غیرقانونی از طریق دریا در پرتو حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد رشتۀ حقوق بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

جنایات سازمان‌یافتۀ فراملی، از مهم‌ترین معضلات جامعۀ بین‌المللی در قرن بیست‌و‌یکم محسوب می‌شود. جامعۀ بین‌المللی و در رأس آن سازمان ملل، برای ایجاد اتحاد و همکاری و هماهنگی در مبارزه با این‌گونه اعمال در اواخر قرن بیستم اقدام به تدوین کنوانسیونی با عنوان «کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان‌یافتۀ فراملی» همراه با دو پروتکل نمود که در دسامبر سال 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت‌ها مفتوح گشت و کنوانسیون پالرمو نام گرفت. پروتکل اول آن با عنوان «پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به‌ویژه زنان و کودکان»، و پروتکل دوم آن با نام «مهاجرت غیرقانونی از راه زمین ،هوا و دریا» مطرح شده است. در این مقاله تلاش شده است که زوایای مهاجرت‌های غیرقانونی از راه دریا که به دلایل مختلفی اتفاق می‌افتد و راهکارهای کاهش این مشکل در پرتو همکاری‌های بین‌المللی، بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Illiegal immigration via sea, in the lighte of international law

نویسندگان [English]

  • Fazlollah Mousavi 1
  • Fereshteh Moslemi Bidhendi 2
1 The professor of Tehran university ,faculty of law and political science
2 Master of international law,faculty of law and political science,Tehran university
چکیده [English]

Transnational organized crime, is one of the most important problem of international community in21 century.at the late of 20 century, international community and united nations organization due to unification, cooperation, harmonization, conclude a convention to combat such actions .
This document was named (united nations convention against transnational organized crime), which completed with two protocols.well known as palermo convention.
The first protocol was about (prevent, suppress, punish, trafficking in persons specially women and children), and the second protocol was about (smuggling of migrants by land, air and sea).
This article evaluate the illegal immigration aspects via sea, which happen by diffrent reasons and the ways that reduc this problem under international cooperation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transnational organized crime
  • illegal immigration
  • trafficking in persons
  • international cooperation
  • International Law