ماهیت و جایگاه حقوقی پیام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایۀ‌ ایرانی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

سیاست‌گذاری و تعیین اولویت برای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، به‌ویژه اهداف آرمانی نظام جمهوری اسلامی ایران برای تأمین و تحقق «قسط و عدل»، «استقلال همه‌جانبه» و «همبستگی ملی» تصریح‌شده در جزء (ج) اصل دوم قانون اساسی، و براساس صراحت بند یک اصل 110 همان قانون، از صلاحیت‌های رهبری است. پیام‌های رهبری در آغاز سال نو فلسفۀ خاصی را دنبال می‌کنند که همان تأمین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است و پیام موردبحث در مقاله نیز در واقع به دنبال تعیین استراتژی‌های اقتصادی نظام است. بر این اساس، پیام رهبری را باید یک فرمان شرعی و دستور حقوقی تلقی کرد. از این منظر، پیام آغاز سال نو، امری دوسویه است که یک طرف آن به حاکمیت، و طرف دیگر آن متوجه ملت است و دولت و ملت باید نهایت سعی و تلاش خویش را در راستای تحقق این پیام به‌کار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nature and legal status of message

نویسنده [English]

  • Ebrahim Mousazadeh
Assistant Professor, Public Law Department, Faculty of Law and Politic Sciences, university of Tehran
چکیده [English]

Abstract

Policy making and priorities for achieving the goals stated in the constitution of the Islamic Republic of Iran especially ideological goals For providing and realization of "Justice and equity" &"Full independence" & "National unity" stated in part (c) of Article II of the constitution, is Leadership competencies Explicitly based on paragraph 1 of Article 110 of the same Law.
Leadership Messages in the New Year follow a particular philosophy that is providing the same Islamic Republic of Iran goals, which this year message is in the fact to determine economic strategies.
Accordingly Leadership message should be considered as a religious command and legal order .From this perspective; the message of the New Year is a double-side that One side has attention to the sovereignty & other side to the people. Government and the people must be used All his efforts in order to Realization of this message.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: national production
  • Iranian labor & capital
  • Economic independence
  • The Guardianship
  • Imamate of Ummah
  • The General Policies