مالکیت و آزادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

چکیده

مالکیت و آزادی، دو ارزش و فضیلت مهم برای انسان‌هاست. برخلاف نظر نخست، این دو ارزش پیوندی بسیار محکم و رابطه‌ای متقابل دارند. آن‌ها نه‌تنها می‌توانند مبنای یکدیگر قرار گیرند، بلکه در صورت خروج از تعادل، هرکدام می‌توانند بر دیگری تأثیر منفی بگذارند. رابطۀ مالکیت و آزادی، موضوع مطالعۀ این مقاله است. به‌عنوان نتیجه باید دانست آزادی و مالکیت دو حق بنیادین هستند که حقوق وظیفه دارد میان آنها تعادل ایجاد کند؛ در این صورت نه‌فقط تعارضی میان آنها نخواهد بود، بلکه مکمل و پشتوانۀ یکدیگر نیز می‌گردند و همدیگر را تعالی خواهند بخشید.

کلیدواژه‌ها