دوره و شماره: دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-136 
مالکیت و آزادی

صفحه 51-67

10.22059/jlq.2014.50819

ناصر کاتوزیان؛ رحیم پیلوار