معاهدۀ حق مؤلف سازمان جهانی مالکیت فکری (WCT)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

معاهدۀ حق مؤلف سازمان جهانی مالکیت فکری که به‌اختصار WCT گفته می‌شود، معاهده‌ای بین‌المللی در زمینۀ حقوق مؤلف است که دولت‌های عضو سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) به تاریخ 20 دسامبر 1996 در ژنو تصویب کرده‌اند. این معاهده به علت پیشرفت‌های صورت‌گرفته در زمینۀ فناوری اطلاعات، حمایت‌های لازم را برای حق مؤلف نسبت به معاهدات قبلی پیش‌بینی کرده است. برای مثال، در مادۀ 4 این معاهده، برنامه‌های کامپیوتری به‌عنوان آثار ادبی حمایت شده است، همچنین برابر مادۀ 5، پایگاه‌های داده به‌لحاظ ترتیب و آرایش و انتخاب موضوع به عنوان اثری ادبی- هنری موضوع حمایت حق مؤلف قرار گرفته‌اند. این معاهده تأثیر زیادی بر تصویب قوانین همسو با این معاهده داشته است؛ برای نمونه، دلیل تصویب قانون کپی‌رایت هزارۀ دیجیتالی در حقوق ایالات متحدۀ امریکا همین معاهده بوده است. درحالی‌که 89 دولت این معاهده را امضا کرده‌اند، هنوز ایران همچون کنوانسیون برن و موافقت‌نامۀ تجاری حقوق مالکیت فکری (م ت ح م ف)، به این معاهده نپیوسته است.

کلیدواژه‌ها