بررسی فقهی - حقوقی امکان شکایت از آرای مستند به سوگند قاطع دعوا در تجدیدنظر و فرجام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم

چکیده

تجدید نظرخواهی از رأی مستند به سوگند قاطع دعوا از مصادیقی است که قانون‌گذار موضع صریحی در خصوص آن اتخاذ نکرده است. همین امر سبب ایجاد اختلاف نظر میان قضات و حقوق‌دانان شده است؛ از‌این‌رو ممکن است در زمینه‌هایی به محکوم‌علیه حق شرکت در این مرحلۀ دادرسی داده شود و در زمینۀ مشابه، محکوم‌علیه دیگر از احقاق حق در آن مرحله محروم گردد. از طرف دیگر، حکم قانون در خصوص عدم قابلیت فرجام‌خواهی آرای مستند به سوگند در مادۀ 369 قانون آیین دادرسی مدنی موجب شده است تا حقوق‌دانان نسبت به فلسفه و مبنای چنین حکمی تردید کرده، نتوانند این حکم قانون را به نحو مطلوب توجیه نمایند؛ تا جایی که چنین تردیدی در آرای قضایی و حتی در شعب دیوان به‌چشم می‌خورد. مقالۀ حاضر با مطالعۀ موضوع در فقه امامیه و تحلیل آن در حقوق موضوعه، اعلام می‌دارد که تجدید نظرخواهی از رأی مستند به سوگند قاطع دعوا، حق مسلم محکوم‌علیه به‌شمار می‌رود و از سوی دیگر حکم قانون مبنی بر عدم قابلیت رسیدگی فرجامی ممنوعیتی نسبی است که با عنایت به مبانی عقلی قابل توجیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Make objection to judgments based on definitive oath in revision and appeal

نویسندگان [English]

  • Mahdi Hasanzadeh 1
  • Maliheh Sadat Hosseini Baharanchi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law, University of Qom, Iran
2 Graduate student of Private Law, University of Qom, Iran
چکیده [English]

The legislator has not an explicit view about revision to judgments based on definitive oath. This point has caused disagreement between judges and lawyers. Such disagreement may be entitled the losing party to petition in revision court in one case and deprive other losing party from it in similar case. In addition, the lawyers doubt in basis of rule in article 369 of civil procedure code based on impossibility of appeal from judgments based on definitive oath, and they couldn’t justify this rule. There is such doubt in judicial votes even in votes of branches of the Supreme Court. This research studies the subject in Islamic jurisprudence and analyzes it in case law. This article proves revision to such judgments is incontrovertible right for losing party and the rule of article 369 is justifiable by reason basics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appeal
  • definitive oath
  • Judgment
  • oath
  • Revision
  • sentence