دوره و شماره: دوره 44، شماره 2، تیر 1393، صفحه 137-291