مبانی فلسفی حقوق بازرگانی فراملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی از دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه گرایش‌های نوین در داوری‌های تجاری بین‌المللی سعی در غیرمحلی کردن و استقلال هرچه بیشتر  داوری از حقوق‌ ملی دارد. اوج این خودمختاری در تئوری حقوق بازرگانی فراملی نمود می‌یابد. در سال‌های اخیر حقوق بازرگانی فراملی از مرزهای یک تئوری صرف فراتر رفته و به قوانین ملی کشورها ازجمله هلند، فرانسه و هند وارد شده است. افزون‌‌بر‌این، دادگاه‌ها و مراجع ملی بیش‌از‌پیش به شناسایی و اجرای آرای صادره مبتنی بر حقوق غیرملی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی تمایل نشان می‌دهند. آنچه کمتر طرف توجه بوده، یافتن مبنایی فلسفی برای حقوق بازرگانی فراملی است که ادعا دارد در برابر حقوق ملی و حقوق بین‌الملل به عنوان نظام سوم حقوقی قد علم کرده است. توجیه مبنای این حقوق نورسته با سه مانع عمده روبرو است: رابطۀ نزدیک حقوق و دولت، ضمانت اجرا، و مفهوم «حقوق». از سوی دیگر، رابطۀ حقوق بازرگانی فراملی با نظام‌های حقوقی دیگر اعم از رسمی و غیررسمی، چالشی اجتناب‌ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophic foundation of Lex Mercatoria

نویسنده [English]

  • Farzin Dehdar
PhD, Private Law Department, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

At present, new tendencies in international commercial arbitration try to delocalize and gives more independence to arbitration, from national laws. The ultimate degree of this independency is demonstrated in Lex Mercatoria theory. In recent years this theory has been gone beyond the frontiers of pure theory and entered into the national laws of some countries such as Netherlands, France and India. In addition, arbitration rules of international governmental and non-governmental organization and arbitration entities intends more and more to recognize arbitration awards issued based on anational laws to settle international commercial disputes. Finding a philosophic foundation for Lex Mercatoria which pretends rising the third legal system against national and public international law has been less taken in to consideration. Justification of the foundation of this law is encountered with three major obstacles: close relationship between law and state, enforcement and concept of law, itself. On the other hands, the relationship between Lex Mercatoria and the other legal system (official or non-official) is inevitable challenge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • concept of law
  • enforcement
  • law and society
  • law and economics
  • Legal Pluralism
  • Lex mercatoria