مبانی فلسفی حقوق بازرگانی فراملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی از دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه گرایش‌های نوین در داوری‌های تجاری بین‌المللی سعی در غیرمحلی کردن و استقلال هرچه بیشتر  داوری از حقوق‌ ملی دارد. اوج این خودمختاری در تئوری حقوق بازرگانی فراملی نمود می‌یابد. در سال‌های اخیر حقوق بازرگانی فراملی از مرزهای یک تئوری صرف فراتر رفته و به قوانین ملی کشورها ازجمله هلند، فرانسه و هند وارد شده است. افزون‌‌بر‌این، دادگاه‌ها و مراجع ملی بیش‌از‌پیش به شناسایی و اجرای آرای صادره مبتنی بر حقوق غیرملی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی تمایل نشان می‌دهند. آنچه کمتر طرف توجه بوده، یافتن مبنایی فلسفی برای حقوق بازرگانی فراملی است که ادعا دارد در برابر حقوق ملی و حقوق بین‌الملل به عنوان نظام سوم حقوقی قد علم کرده است. توجیه مبنای این حقوق نورسته با سه مانع عمده روبرو است: رابطۀ نزدیک حقوق و دولت، ضمانت اجرا، و مفهوم «حقوق». از سوی دیگر، رابطۀ حقوق بازرگانی فراملی با نظام‌های حقوقی دیگر اعم از رسمی و غیررسمی، چالشی اجتناب‌ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها