بررسی تطبیقی نسب کودکان حاصل از جنین آزمایشگاهی در حقوق ایران و امریکا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

دانش پزشکی از جمله علومی است که در قرن بیستم پیشرفت چشمگیری داشته است. به تناسب این پیشرفت‌ها، علم حقوق در پاسخ به پرسش‌های پیچیدۀ پیش رو توسعه و تحول یافته است. یکی از عرصه‌های نوین پزشکی درمان ناباروری است که با روش‌های گوناگون، دغدغۀ ده‌درصد زوج‌های مبتلا به ناباروری را تا حد زیادی برطرف نموده است. استفاده از روش‌هایی چونIVF، IUI و... در درمان این بیماری علم حقوق را با پرسش‌های جدید و مهمی روبرو ساخته است. صرف نظر از مشروعیت این روش‌ها، آثار ناشی از باروری چون نسب، ارث، ولایت، حضانت و محرمیت از جمله آثاری است که باید بررسی و کنکاش شود. مقایسۀ قوانین کشورهای مختلف و بررسی راه‌حل‌های حقوقی در دو کشور، کمک زیادی در تعیین جایگاه این موضوع در حقوق می‌نماید. نسب مهم‌ترین حکم وضعی کودکان حاصل از جنین آزمایشگاهی است که در این مقاله در حقوق ایران و امریکا بررسی و تطبیق می‌‌شود. با تعیین نسب، مسائلی چون ارث، ولایت، حضانت و محرمیت نیز روشن می‌‌گردد.

کلیدواژه‌ها