بررسی تطبیقی نسب کودکان حاصل از جنین آزمایشگاهی در حقوق ایران و امریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

دانش پزشکی از جمله علومی است که در قرن بیستم پیشرفت چشمگیری داشته است. به تناسب این پیشرفت‌ها، علم حقوق در پاسخ به پرسش‌های پیچیدۀ پیش رو توسعه و تحول یافته است. یکی از عرصه‌های نوین پزشکی درمان ناباروری است که با روش‌های گوناگون، دغدغۀ ده‌درصد زوج‌های مبتلا به ناباروری را تا حد زیادی برطرف نموده است. استفاده از روش‌هایی چونIVF، IUI و... در درمان این بیماری علم حقوق را با پرسش‌های جدید و مهمی روبرو ساخته است. صرف نظر از مشروعیت این روش‌ها، آثار ناشی از باروری چون نسب، ارث، ولایت، حضانت و محرمیت از جمله آثاری است که باید بررسی و کنکاش شود. مقایسۀ قوانین کشورهای مختلف و بررسی راه‌حل‌های حقوقی در دو کشور، کمک زیادی در تعیین جایگاه این موضوع در حقوق می‌نماید. نسب مهم‌ترین حکم وضعی کودکان حاصل از جنین آزمایشگاهی است که در این مقاله در حقوق ایران و امریکا بررسی و تطبیق می‌‌شود. با تعیین نسب، مسائلی چون ارث، ولایت، حضانت و محرمیت نیز روشن می‌‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Children's lineage embryos in vitro between Iran and US rights (Comparative study)

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Hasan Sadeghi Moghadam 1
  • Mohammad Movahedi Savogi 2
1 Professor, Department of Private Law, University of Tehran, Iran
2 PhD Student in Private Law, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Medical science is the science of the twentieth century has made significant progress. In proportion to these improvements, law has been developed in response to complex questions ahead. One of new areas of medicine is infertility treatment that with the various ways Ten percent of couples with infertility concerns has greatly relieved. Using the method such as IVF, IUI and esc in the treatment of this disease, is faced law an important new questions. Regardless of the legitimacy of these methods, Effects arising from the reproductive such as lineage, inheritance, guardianship, (child) custody and confidentiality is among the works that should be studied and explored. Comparing different countries laws and legal solutions in the two countries will help a lot in determining position of the subject on the rights. Lineage is the most important result of the laboratory embryos that in this article the rights of Iran and the United States will be reviewed and implemented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intra uterine insertion
  • in vitro fertilization
  • Iran's rights
  • laboratory embryos
  • lineage
  • rights of America