اثراتلاف مبیع قبل از قبض توسط شخص ثالث

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

  مادۀ 387 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که دراین صورت تلف از مال مشتری خواهد بود». با اینکه اطلاق حکم این ماده، تلف مبیع از سوی شخص ثالث را هم دربر می‌گیرد، در خصوص آثار تلف مبیع از سوی شخص ثالث، میان فقهای امامیه و حقوق‌دانان اتفاق نظر وجود ندارد. از‌این‌رو، در این نوشته تلاش می‌شود تا نظر فقهای امامیه و حقوق‌دانان بررسی و تحلیل شده، سرانجام نظر منطقی‌تر تقویت گردد.

کلیدواژه‌ها