اعتبار گزارش اصلاحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

چکیده

به موجب مادۀ 184 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه پس از حصول سازش میان طرفین ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌کند. لیکن قانون در خصوص اینکه «آیا گزارش اصلاحی دارای اعتبار امر مختومه است یا خیر» ساکت است. از طرفی، اعتبار امر مختومه یکی از آثار احکام دادگاه است. بنابراین، اگر گزارش اصلاحی را حکم بدانیم، لاجرم اعتبار امر مختومه شامل آن خواهد شد. لیکن نظریات مخالفی نیز وجود دارد: گروهی معتقدند که گزارش اصلاحی ماهیت قرارداد صلح را دارد؛ در این صورت، چنین گزارشی فقط می‌تواند موضوع دعوای ابطال، فسخ یا اقاله، مطابق قواعد عمومی قراردادها، قرار گیرد. عده‌ای بر این باورند که گزارش اصلاحی حکم محسوب شده، مانند احکام دیگر مشمول اعتبار امر مختومه است. گروهی معتقدند گزارش اصلاحی، قرار سقوط دعوی است. به نظر آنان این گزارش از اعتبار امر مختومه برخوردار است. دسته‌ای دیگر اعتقاد دارند که گزارش اصلاحی یک تصمیم حسبی است که فاقد اعتبار امر مختومه است. به نظر نگارندگان این مقاله، صدور گزارش اصلاحی ممکن است در دو حالت مختلف صورت گیرد که در هریک از این دو حالت، اتّصاف عنوان اعتبار امر مختومه متفاوت است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The validity of consent judgment (award by confession)

نویسندگان [English]

  • Hamid Abhari 1
  • Hossein Kaviar 2
1 Associated Professor, Private Law Department, Faculty of Law and Political Sciences, University of Mazandaran, Iran
2 PhD Candidate in Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Mazandaran, Iran
چکیده [English]

According to article 184 Civil Procedure Law the court, after reaching a compromise between the parties, announce the termination of proceeding and issue a consent judgment. But law is silent about this question that "whether consent judgment has Res Judicata?" On the other hand, Res Judicata is one of the courts judgments effects. So, if the consent judgment would an award, therefore it will conclude the Res Judicata. However, there are opposite views: Some believes that the consent judgment is contractual act based on confession. Hence in this case, such judgment just a matter of dispute cancellation, termination or revocation accordance with the provisions of the Civil Law. Some believes that the consent judgment is lawsuit downfall injunction. In this case, it will conclude the Res Judicata. Some believes that the consent judgment is non-litigious decision that it will not conclude the Res Judicata. We believe that issuance of consent judgment may be done in two different cases that in each of these assignment of Res Judicata is different. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consent
  • consent judgment
  • lawsuit downfall injunction
  • non-litigious decision
  • res judicata
  • writ