دوره و شماره: دوره 44، شماره 3، مهر 1393، صفحه 293-475 
مطالعۀ تطبیقی وثیقۀ دارایی در گردش

صفحه 383-399

10.22059/jlq.2014.52532

سیامک ره پیک؛ سیدمرتضی قاسم زاده؛ هادی شعبانی کندسری