تحلیل فقهی و حقوقی صکوک استصناع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه قم

چکیده

یکی از انواع صکوک، صکوک استصناع است. این صکوک بر مبنای عقد استصناع و برای ساخت مال معین و یا تکمیل آن و یا احداث پروژه‌های عمرانی منتشر، عرضه و منتقل می‌شود. صکوک استصناع بر دو نوع است: نوع ساده (مستقیم و غیرمستقیم) بر پایة سند دین، و نوع پیچیده (به‌موجب دستور‌العمل)، که هریک جداگانه بررسی می‌شود. ماهیت حقوقی عمل صدور(انتشار) از نظر تجاری و مدنی در نوع اول اگر از سوی تاجر صورت پذیرد، عملی تجاری ودر غیر این صورت عملی مدنی است و در نوع دوم چون الزاماً از سوی اشخاص حقوقی تاجر صورت می‌گیرد، عملی تجاری شمرده می‌شود. ماهیت عرضۀ صکوک در نوع اول، عرضه و انتقال سند طلب، و در نوع، عرضه و انتقال سهم‌الشرکه است. ماهیت واگذاری در مراحل بعدی (بازار ثانویه) نیز انتقال طلب در نوع اول و انتقال سهم‌الشرکه در نوع دوم است.

کلیدواژه‌ها