مسئولیت مدنی متصدیان راه در تصادفات رانندگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه کسب وکار دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

متصدیان راه مانند وزارت راه و شهرداری وظیفۀ احداث و نگهداری و ایمن‌سازی راه‌ها را برعهده دارند. در شرایطی که نقص راه یا رعایت نکردن اصول ایمنی از سوی آنان در تصادف رانندگی مؤثر باشد، مسئولیت آن‌ها به عنوان یکی از اسباب یا علت تام تصادف مطرح شده، بر پایۀ قواعد مسئولیت مدنی و قوانین خاص موضوعه‌ دربارۀ مسئولیت آن‌ها و حدود آن بحث می‌‌شود. مسئولیت مدنی متصدیان راه از دو منظر تحلیل و بررسی می‌‌شود؛ از یک طرف بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی و نظریۀ تقصیر قابل بررسی است و از طرف دیگر با توجه به اینکه متصدیان راه به‌طور عمده به‌صورت مؤسسۀ دولتی یا عمومی هستند، تحلیل موضوع بر اساس مسئولیت مدنی دولت صورت می‌گیرد. در این شرایط، در کنار مسئولیت شخص حقوقی متصدیان راه، بحث مسئولیت شخصی مأمورین و کارکنان ادارات و مسئولیت انفرادی یا تضامنی آن‌ها مطرح می‌شود. 

کلیدواژه‌ها