مسئولیت مدنی متصدیان راه در تصادفات رانندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه کسب وکار دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

متصدیان راه مانند وزارت راه و شهرداری وظیفۀ احداث و نگهداری و ایمن‌سازی راه‌ها را برعهده دارند. در شرایطی که نقص راه یا رعایت نکردن اصول ایمنی از سوی آنان در تصادف رانندگی مؤثر باشد، مسئولیت آن‌ها به عنوان یکی از اسباب یا علت تام تصادف مطرح شده، بر پایۀ قواعد مسئولیت مدنی و قوانین خاص موضوعه‌ دربارۀ مسئولیت آن‌ها و حدود آن بحث می‌‌شود. مسئولیت مدنی متصدیان راه از دو منظر تحلیل و بررسی می‌‌شود؛ از یک طرف بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی و نظریۀ تقصیر قابل بررسی است و از طرف دیگر با توجه به اینکه متصدیان راه به‌طور عمده به‌صورت مؤسسۀ دولتی یا عمومی هستند، تحلیل موضوع بر اساس مسئولیت مدنی دولت صورت می‌گیرد. در این شرایط، در کنار مسئولیت شخص حقوقی متصدیان راه، بحث مسئولیت شخصی مأمورین و کارکنان ادارات و مسئولیت انفرادی یا تضامنی آن‌ها مطرح می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Civil liability of road managers for car accidents

نویسندگان [English]

  • Vali Rostami 1
  • Hossein Sadeghi 2
  • Hamid Reza Soleimanian 3
1 Associate Professor, Faculty of Law and Politics, University of Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of entrepreneurship, University of Tehran, Iran
3 Master of Private Law, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Road managers, such as the ministry of roads and municipals, are in charge of the construction and maintenance of roads. In cases where the defect of the road or failure to observe the safety rules is effective in a car accident, the Road managers may be considered as the liable of the harm. Their liability is based on civil liability rules and approved special acts. We analyze the civil liability of these offices from two aspects: First, it will be discussed based on civil liability rules and fault theory. On the other hand, because most of the offices in charge of the roads are of public or governmental sector, the subject is analyzed based on civil liability of government and the theories presented on this concept. In addition to the liability of these offices as legal personality, the personal liability of the related officers and employees is considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • car accidents
  • civil liability
  • fault theory
  • liability of government
  • road managers