رژیم حقوقی و ترتیبات مالی در قراردادهای بالادستی در صنعت نفت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

 با توجه به اهمیت و ضرورت سرمایه‌گذاری‌های کلان در عرصۀ نفتی، از دیرباز به چارچوب‌های حقوقی و مالی که تنظیم‌کنندۀ رابطۀ کمپانی‌های معظم سرمایه‌گذار و کشورهای نفتی سرمایه‌پذیرند، توجه شده است. پژوهش حاضر برآن است تا با نگاهی به تاریخ سرمایه‌گذاری‌های نفتی از دوران استعمار تاکنون، چارچوب‌های عامی را که روابط دولت‌های سرمایه‌پذیر و کمپانی‌ها درون آن تعریف می‌شوند، بررسی کند‌ و سیر تحول قراردادهای بالادستی در یک‌صد سال اخیر در حوزۀ سرمایه‌گذاری‌های نفتی را نشان دهد. پژوهش حاضر نمایانگر آن است که تحول چارچوب‌‌های حقوقی قراردادهای نفتی برخلاف تصور رایج بیش از آنکه برآمد تحولات سیاسی باشد، محصول شرایط خاص عینی میدان‌های نفتی است؛ افزون‌بر‌این، چارچوب‌های عام حقوقی نقش چندانی در تنظیم ساختار مالی قراردادها ایفا نمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها