ماهیت و معاملات واحدهای کاهش انتشار گواهی‌شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

مکانیزم توسعۀ پاک مندرج در پروتکل کیوتو، تنها مکانیزمی است که با هدفی دوجانبه، اعضای غیرضمیمۀ «ب» از پروتکل کیوتو، به‌ویژه کشورهای درحال توسعه، تواناییِ مشارکت در آن را دارند. واحدهای کاهش انتشار گواهی‌شدۀ حاصل از فعالیت پروژه‌ای مکانیزم یادشده، واحدهای قابل معامله‌ای هستند که معمولاً از سوی مشارکت‌کنندگانِ این پروژه‌ها به فروش می‌رسند. در خصوص ماهیت این واحدها دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، ولی نظر جامعی در این خصوص ارائه نشده است. همچنین معاملاتی که بر روی این واحدها صورت می‌گیرد، از تنوع و انعطاف بسیار بالایی برخوردار بوده، ممکن است تحت تأثیر ماهیت این واحدها قرار گیرد. در این نوشتار سعی شده است تا ماهیت واحدهای پیش‌گفته با نقد و بررسی دیگر دید‌گاه‌های ارائه‌شده، تبیین و سپس، انواع متعارف معاملات واحدهای کاهش انتشار گواهی‌شده و نیز مزایا و معایب هریک از معاملات یادشده در حد امکان بیان شود.

کلیدواژه‌ها