تحلیلی بر حقوق بخش تعاونی: بخش تعاونی؛ خیال، نه واقعیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری واقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

در این تحقیق حقوق بخش تعاونی با عناوین کلی تعاونی به‌عنوان یک بخش اقتصادی، ماهیت تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، و آسیب‌های قانون به حقوق و کارکرد عادی تعاونی‌ها بررسی و تحلیل می‌شود. درنهایت با تحلیل‌های انجام‌شده، این نتیجه به‌دست آمده است که با توجه به اشکالات ساختاری و حقوقی مطرح‌شده با نگه‌داشتن شرکت‌های تعاونی، بخش تعاونی و بقیة محتویات آن شامل وزارت تعاون، اتاق‌های تعاون، اتحادیه‌های تعاونی، صندوق تعاون و بانک توسعۀ تعاون و همچنین کلیۀ اولویت‌های درنظر گرفته‌شده برای تعاونی‌ها باید حذف شوند و قانون اساسی، قانون بخش تعاونی، و قانون سیاست‌های اصل 44 باید به‌نحو مناسب اصلاح گردند. 

کلیدواژه‌ها