مطالعۀ راهبری شرکتی بیمه در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 دانش آموختۀ دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

چکیده

  نظارت بر بیمه در همۀ کشورها با هدف توسعه و تکامل کارکردهای بیمه و حفظ سلامت بازار بیمه صورت می‌گیرد. البته نحوه و حیطۀ اعمال نظارت در هر کشوری با توجه به مقتضیات زمان و سازوکارهای قانونی و متناسب با فرایند توسعۀ ملی هر کشور متفاوت است. جایگاه و نقش بیمه در ایجاد امنیت و تداوم فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و گسترش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ مهم‌ترین روش و ابزار برای تحقق نظارت بر شرکت‌های بیمه، ایجاد و پیاده‌سازی نظام راهبری شرکتی در شرکت‌های بیمه است که چنین امری مستلزم وجود زیرساخت‌های قانونی و حقوقی است. این مقاله در صدد است برای اولین بار به مطالعۀ اهم قوانین مرتبط با راهبری شرکتی بیمه در حقوق ایران بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INSURANCE CORPORATE GOVERNANCE IN IRAN'S LAW

نویسندگان [English]

 • Mahmood Bagheri 1
 • Mohamad Sardueenasab 2
 • Mahdi Mousavi 3
1 Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Private Law,Farabi Campus, University of Tehran, Iran
3 PhD. of Private Law, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

 Supervision of insurance in all states is carried out for the purpose of development and evolution of insurance market. However, the method and field of supervision is different in states in relation to time and law and national development structure. The function of insurance in relation to creation of security and continuance of economic and social activities and development of social justice and wealth is very important. One of the most important methods for supervision of insurance companies is corporate governance for insurer companies. For this purpose, we need legal means andinfrastructure. This article intends to study the law of Iran in relation to corporate governance for insurer companies for the first time. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Board of directors
 • Corporate governance
 • insurance company
 • Stakeholders
 • Supervision
 • shareholders
 1. الف) فارسی:
  1. آیین‌نامۀ مربوط به اندوخته و ذخایر قانونی مؤسسات بیمه ثبت‌شده در مناطق آزاد مصوب 1382.
  2. آئین نامه سرمایه‌گذاری مؤسسات بیمه مصوب 1388.
  3. آیین‌نامۀ اندوخته‌های قانونی مؤسسات بیمه مصوب 1388.
  4. آیین‌نامه نحوۀ محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه مصوب 1390.
  5. آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها مصوب 1391.
  6. آیین‌نامه اکچوئر رسمی بیمۀ مصوب 1391.
  7. آیین‌نامۀ نظام راهبری شرکتی بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1386.
  8. اعرابی، محمد و همکاران (1390)، جایگاه اصول حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه، مجلۀ پژوهش‌های مجلس، شمارۀ 65.
  9. بنویدی، مجید (1390)، لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه، مجموعه مقالات هجدهمین همایش ملی و چهارمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه، تهران: پژوهشکدۀ بیمه.
  10. حساس یگانه، یحیی (1384)، مبانی نظری حاکمیت شرکتی، ماهنامۀ حسابدار، شمارۀ 20.
  11.  سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، دستور‌العمل نظام راهبری شرکتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، امیدوار، علیرضا (مترجم)، (1391)، تهران، نشر گندمان.
  12. حساس یگانه، یحیی (1386)، حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی، مجلۀ حسابدار، شمارۀ 190.
  13. شمس احمدی، منصور (1384)، آیین‌نامۀ بورس، مجلۀ حسابدار، شمارۀ 166.
  14. قانون تجارت مصوب 1311.
  15. قانون تأسیس بیمۀ مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 1350.
  16. 16.        قانون اساسنامۀ شرکت‌های بیمه مصوب 1368.

   

  ب) انگلیسی:

   

  1. Abu Masdoor, K. (2011). Ethical Theories of Corporate Governance, International Journal of Governance, (1): 1-9.
  2. Chorofas, D., (2007), Strategic Bussiness Planning for Accountants, London, CIMA Publishing.
  3. Claessens, S. (2003). Corporate Governance and Developement. Focus.
  4. 4.          Corcoran, T. (2008, September 18). Guess Who Killed AIG?" Financial Post.
  5. Diamond, Douglas W. and Robert E. Verrecchia,  (1991), Disclosure, Liquidity, and the Cost of Capital, Journal of Finance, 46 (4), 1325–1359.
  6. Foley, J. (2009). The Ultimate Cause of AIG's Problems, New York: Forbes.
  7. Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. London: Pitman.
  8. Gregory, Holly J. & Marsha E. Simms. (1999). Corporate Governance: What It Is and Why It Matters? 9th International Anti-Corruption Conference, 10-15 October 1999, (pp. 1-20). Durban, South Africa.
  9. Hermalin, B. E. & Weisbach, M.S., (2007). Transparency and Corporate Governance. Yale Law School, 1-27.
  10. International Association of Insurance Supervisors, (2011), Insurance Core Principles, Standards, Guidance and  Assessment Methodology.
  11. Jensen, M., and W. Meckling. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3: 305-360.
  12. Jokipii, A, (2010), Determinants and Consequences of Internal Control in Firms: A Contingency Theory Based Analysis, Journal of Management & Governance, Volume 14, pp 115-144.
  13. Kose, John, and L. Senbet. (1998). Corporate Governance and Board Effectiveness. Journal of Banking and Finance, 22: 371-403.
  14. Mc Nulty, T. and A. Pettigrew. (1984). Strategists on the Board. Studies, 20 (47-74).
  15. Monks, R. and N. Minow. (2004). Corporate Governance. Cambridge: Blackwell Business.
  16. Ross, S. (1973). The Economic Theory of Agency: Principal's problem. American Economic Review, 63 (134-139).
  17. Surya, Indra & Ivan Yustiavandana. (2006). Penerapan Good Corporate Governance. Jakarta: Kencana.
  18. Trowbridge, C. L. (1989). Fundamental Concepts of Actuarial Science. New York: Actuarial Education and Research Fund.
  19. Wheeler, D., Colbert, B. & Freeman, R.E., (2003). Focusing on Value: Reconciling Corporate Socialy, Sustanibility and a Stakeholder Approach in a Network World. Journal of General Management, 28 (1-28).

  http://www.bimehnews.ir/NewsView.asp?ID=2838