دوره و شماره: دوره 44، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 477-651 
2. مطالعۀ راهبری شرکتی بیمه در حقوق ایران

صفحه 495-514

10.22059/jlq.2014.53336

محمود باقری؛ محمد ساردویی نسب؛ مهدی موسوی