اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

   تحقق دادرسی منصفانه مستلزم رعایت اصول دادرسی در رسیدگی توسط دادگاه‌هاست. ازآنجا که داوری قضاوت شمرده می‌شود، در داوری نیز باوجود غیر‌تشریفاتی بودن رسیدگی، داور یا هیئت داوری ملزم به رعایت اصول دادرسی‌ است. فقدان هرگونه جانبداری ناروا از یکی از طرفین و ترافعی بودن رسیدگی از اصولی است که داور مکلف به رعایت آن‌هاست. استقلال، بی‌طرفی و مساوات در رفتار داور با طرفین از ارکان عدم جانبداری در رسیدگی داوری ‌است. ابلاغ مناسب و اعطای فرصت دفاع، عناصر تحقق اصل ترافعی بودن رسیدگی داوری هستند. در این پژوهش چگونگی رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری بررسی و تحلیل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PROCEDURAL PRINCIPLES IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION

نویسنده [English]

 • saleh khedri
PhD. of Private Law, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

A fair hearing in the courts requires the principles of procedure. Because arbitration is kind of judgment, so in the arbitration hearing the arbitrator or arbitral tribunal is not bound to observe the principles of procedural formalisms. But they oblige to compliance of principals of civil procedure. Equal treatment with parties and adversarial procedure are principles that arbitrator obliged to satisfy them. Independence and impartiality are elements of equal treatment and proper notice and give a full opportunity to elements of adversarial procedure in arbitration hearing. Challenge to arbitrators competence, application for setting aside and refuse to recognition and enforcement of award are tools to satisfy compliance of principles of procedural civil in Arbitration hearing. In this paper, ways of satisfying principles of procedure and its sanctions has been considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • adversarial procedure
 • arbitration challenge
 • Arbitrator
 • equal treatment
 • setting aside award
 1. الف) فارسی:

  1.    1.            دهخدا، علی‌اکبر (1377)، فرهنگ لغت،انتشارات دانشگاه تهران.
  2.                         2.                 جعفریان، منصور (1373)، «تأملاتی بر لایحۀ داوری تجاری بین‌المللی»، مجلۀ مجلس و پژوهش، شمارۀ 2.
  3.                         3.                 جنیدی، لعیا (1387)، «نقد و بررسی قانون داوری تجاری بین‌المللی»، انتشارات دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، چاپ اول.
  4.                         4.                 جنیدی، لعیا(1376)، قانون حاکم در داوریهای تجاری بین‌المللی،تهران، نشر دادگستر، چاپ اول.
  5.                         5.                 خلیلیان، سید خلیل (1382)، دعاوی حقوقی ایران و امریکا مطرح در دیوان داوری لاهه، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ اول.
  6.                         6.                 شمس ، عبدالله (1386)، آئین دادرسی مدنی، نشر دراک، جلد 2.
  7.                         7.                 کاکاوند، محمد (1387)، جرح داوران دیوان داوری دعاوی ایران– ایالات متحده، تهران، نشر شهر دانش، چاپ دوم.
  8.                         8.                 کریمی، عباس (1386)، آئین دادرسی مدنی، نشر مجد، چاپ اول.
  9.                         9.                 غمامی، مجید و محسنی، حسن (1385)، «اصول تضمین‌کنندۀ عملکرد دموکراتیک در دادرسی و اصول مربوط به ویژگی‌های دادرسی مدنی»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، شمارۀ 74.
  10.                      10.                 معین، محمد (1371)، فرهنگ فارسی معین(متوسط)، مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
  11.                      11.                 نیکبخت، حمیدرضا (1388)، داوری تجاری بین‌المللی «آیین داوری»، ناشر: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

   

  عربی:ب)

   

  1.                      12.                 عاملی، زین‌الدین بن نورالدین معروف به شهید ثانی (1412)، الروضه البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، جلد سوم، دارالعالم الاسلامی، بیروت.
  2.                      13.                 موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (1385)، فقه القضا، منشورات مکتبه امیرالمؤمنین، چاپ اول، قم.
  3.                      14.                 نجفی، محمدحسن (1416)، جواهرالکلام، ج 40 دارالکتب الاسلامی.

  ج) انگلیسی:

   

  1.                         15.                 Binder, Peter (2003) Italian Arbitration in International, Handbook on Commercial Arbitration,Http://www.bing.Com.
  2.                         16.                 Born, Gary, (2009) International commercial arbitration, 3rd edition, Kluwer Law International. New York.
  3.                         17.                 Caron, D. Caplan, L. & M,London (2009), Pellonpää, M.  The UNCITRALArbitrationRules: A Commentary Oxford University Press.
  4.                         18.                 )Lieberman, .2004, p, 226).
  5.                         19.                 )Lieberman, .2004, p, 226).Fouchard, Gaillard, and Goldman (1999), International Commercial Arbitration, Hague, Kluwer Law International.
  6.                         20.                 Hornle, Julia (2009) Cross-border Internet Dispute Resolution,Cambridge University press, London,
  7.                         21.                 Jaksic. Aleksandar (2002) Arbitration and Human Rights,Publisher: Peter Lang Pub Inc.
  8.                         22.                 Jarroson, Charles (2006) “L’arbitrage et la Convention européenne des droitsdel’homme,” Revue de l’arbitrage, www.landrove.ch/pdf/ECHR
  9.                         23.                 Lieberman, Seth, H. Something’s Rotten in the State of Party-Appointed Arbitration: Healing ADR’s Black Eye That Is Non-neutral Neutrals, 5 Cardozo Journal of Conflict Resolution, Yeshiva University, 2004, available at: (https://litigation-essentials. lexisnexis. com/webcd)
  10.                         24.                 Liebscher, Christoph (2003) The Healthy Award - Challenge in International Commercial Arbitration Kluwer Law International; 1 edition
  11.                         25.                 Schultz, T. Kaufmann-Kohler, D Langer, V Bonnet, Online    Dispute Resolution (2004) www..edu/.palmitar/Courses.
  12.                         26.                 Shiner, Roger, A,) 1999 ( Law and Morality, Oxford University Press.