بررسی کاربردی قراردادهای شرینک‌رپ و کلیک‌رپ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

  سرعت مبادلات الکترونیکی به شکل‌گیری نوع جدیدی از قراردادهای نرم‌افزاری موسوم به قراردادهای مجوز بهره‌برداری کاربر نهایی یا قراردادهای حق امتیاز کاربر نهایی انجامیده است. اعتبار این قراردادها در کشورهایی مانند امریکا همواره با شک و تردید رو‌به‌رو بوده و هنوز رویۀ ثابتی در قبال آن اتخاذ نشده است. شروع آن با قراردادهای شرینک‌رپ و کلیک‌رپ بود و قرارداد بروزرپ آخرین نوع توسعه یافتۀ آن‌ها شمرده می‌شود. قراردادهای شرینک‌رپ معمولاً با باز کردن پوشش پلاستیکی پکیج نرم‌افزاری یا با استفاده از محصول شکل می‌گیرد. قراردادهای کلیک‌رپ با کلیک کردن بر کلمۀ «می‌پذیرم» منعقد می‌شود. اعتبار این قراردادها و شروط مندرج در آن که ممکن است با حقوق مصرف‌کننده در تضاد باشد، همواره محل بحث و تبادل نظر است. در این مقاله سعی شده است، اعتبار این قراردادها و شروط مندرج در آن، در حقوق ایران، با توجه به مصالح ملی بررسی شود و راهکاری مناسب برای انعقاد این قراردادها معرفی گردد.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی:
 1. حسن‌پور، محمدمهدی، بررسی حقوقی حق امتیاز شرینک‌رپ، نک: http://www.hoghooghdanan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1227:1389-04-09-04-48-39&catid=82:1388-10-28-10-41-38، آخرین بازدید: 25/7/1390.
 2. سیدجعفری، سید سجاد، قراردادهای حق امتیاز نرم‌افزاری کاربر نهایی، پایانامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، زمستان 1391.
 3. صادقی نشاط، امیر (1389)، حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای کامپیوتری، تهران، میزبان.
 4. کلود، کلمبه (1385)، اصول بنیادین حقوق مؤلف و حقوق مجاور در جهان، محمدزاده وادقانی، علی‌رضا، تهران، میزان.
 5. قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 1382.
 6.  قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای
 
ب) خارجی:
 1. A-Freibrun, Eric S, “Court Strikes Down Shrink-Wrap License Agreement”, Available: http://www.freibrun.com/articles/articl22.htm. Last visited: 14/10/2010
 2. B-Freibrun, Eric S, “Not So Fast! Appeals Court Reverses, Upholds Shrink-Wrap Agreement”, Available: http://www.freibrun.com/articles/articl24.htm. Last Visited: 14/10/2011
 3. Bond, Robert T J, SOFTWARE CONTRACTAGREEMENTS Drafting and Negotiating Techniques and Precedents, Thorogood Publishing Ltd,2004
 4. Copyright act 1976 as amended
 5. Fransworth, Todd; Kaminski, Jeffri A, “The End of the shrink-wrap license?”, Available: http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d3255856-fd79-4e4d-bd6c-127b652acf85. Last Visited: 14/10/2011
 6. Hale, William S, “Shrink-Wrap License Does Not Modify Negotiated CM Software Contract, Kansas Supreme Court Holds”, Available: http://www.constructionweblinks.com/Resources/Industry_Reports__Newsletters/Jul_30_2007/shri.html. Last Visited: 14/10/2010
 7. Hayes, David L, “Enforceability of Shrinkwrap License Agreement On-Line and Offline”, Available: http://www.fenwick.com/docstore/publications/ip/ip_articles/shrinkwrap.pdf. Last Visited: 10/31/2009
 8. Http://Ijlit.Oxfordjournals.Org
 9. Http://Jolt.Richmond.Edu
 10. Http://Law.Bepress.Com
 11. Http://Papers.Ssrn.Com
 12. Http://Www.Constructionweblinks.Com
 13. Http://Www.Fenwick.Com
 14. Http://Www.Freibrun.Com
 15. Http://Www.Keytlaw.Com
 16. Http://Www.Lexology.Com
 17. Http://Www.Mactech.Com
 18. Http://Www.Techterms.Com
 19. Http://Www.Wipo.Com
 20. Kim, Nancy S, “Wrap Contracts and Privacy”, Available: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1580111. Last Visited: 14/10/2011
 21. Marotta, Florencia, “ Competition and the Quality of Standard Form Contracts: An Empirical Analysis of Software License Agreements”,The Journal of Emprical Legal Studies. Vol. 5.No. 3. September 2008. p.p. 8-36 and
 22. Maxeiner, James R, “Are Your Click-Wrap Terms: 14/10/2011
 23. Merges, Robert P, “A New Dynamism in the Public Domain”, University of Chicago Law Review, Vol. 71, 2004, p.183-203
 24. Omri Ben-Shahar and Eric A. Posner, “The Right to Withdraw in Contract Law”, Legal Studies, Volume 40, issue 1, 2011, p.p.115-148 
 25. Phillips, Douglas E, The Software License Unveiled How Legislation by License Controls Software Access, Oxford University Press, Inc, 2009
 26. Pike, George H, “Licenses Under Wrap”, The Journal of Information Today, Vol. 22, No. 9, October 2005, p. 17-19
 27. Robert L. OaValid? Internet Contracting in the Global Electronic Age: Comparative Perspectives for Taiwan”, Available: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1250343. Last Visitedkley, “Fairness in Electronic Contracting Minimum Standards for Non Negotiated Contracts”, Houston Law Review, Vol. 42, 2005-2006,p.p.1041-1105   
 28. Spooner, Scott J, “The Validation of  Shrink-Wrap and Click-Wrap Licenses by Virginia's Uniform Computer Information Transactions Act”, Available: http://jolt.richmond.edu/v7i3/article1.html. Last Visited: 14/10/2011
 29. Uniform commercial code
 30. UNIFORM COMPUTER INFORMATION TRANSACTIONS ACT
 31. 37.   Virginia's Uniform Computer Information Transactions Act
 
ج) قوانین:
38. قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 1382
39. قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379
40- Uniform          Commercial Code