طرح نظریۀ مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از افعال ارگان اداره‌کننده؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

اشخاص حقوقی می‌توانند مسئول جبران خسارت باشند. از نظر تحلیلی، اشخاص حقوقی نیز می‌توانند مسئول عمل دیگری به‌شمار آیند. این اشخاص می‌توانند مسئول عمل کارکنان و کارگران خویش باشند و این مسئولیت در حقوق فرانسه تابع بند 5 مادۀ 1384 ق.م.ف و در حقوق ایران مشمول مادۀ 12 ق.م.م یعنی مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر است. این مسئولیت بحث تازه‌ای ندارد، اما در کتاب‌های جدید مسئولیت مدنی گاه به نوع دیگری از مسئولیت یعنی مسئولیت شخص حقوقی ناشی از عمل ارگان اداره‌کننده برخورد می‌کنیم که به نظر عده‌ای مسئولیت خاصی بوده، مشمول مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر نیست و تا حدودی موضوع نوینی است که در قوانین ما مطالب چندانی دربارۀ آن وجود ندارد. در این مقاله این موضوع جدید به شیوۀ تطبیقی بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THEORY OF CIVIL LIABILITY OF LEGAL PERSONS ARISING FROM ACTS OF GOVERNING BODY WITH COMPARATIVE STUDY OF FRENCH LAW

نویسنده [English]

  • Alireza Yazdanian
Associate Professor, Depertement of law, Ispahan University, Iran
چکیده [English]

Legal persons can also be responsible for compensation. They can also be reponsable for others acts. These legal persons are responsible for their own actions and responsibilities of employees and workers in the article 1384 of French law and Iran's article 12 of civil liability (The responsibility of employee acts).This responsibility is not a new discussion. But in the books it can be seen another form of civil liability, the liability of the legal person responsible arising from acts of governing body. Some think that this responsibilitiy is not under the employer's liability. It was somewhat new.In this article we will examine the comparative method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • governing
  • legal person
  • organization
  • responsibility
الف) فارسی:
1. اسکینی، ربیعا ( 1378)، حقوق تجارت، ج2، چ2، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
2. ایزانلو، محسن (1386)، شروطمحدودکنندهوساقطکنندهمسئولیتدرقراردادها، چ2، شرکت سهامی انتشار.
3. بادینی، حسن (1384)، فلسفهمسئولیتمدنی، چ1، شرکت سهامی انتشار.
4. تفرشی، محمدعیسی (1378)، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری، ج1، چ1، انتشارات تربیت مدرس.
5. خدابخشی، عبدالله (1389)جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیتمدنی، چ1، تهران، شرکت سهامی انتشار.
6. رولان، نوربر (1385)، انسان‌شناسی حقوقی، ترجمه: امیرنیک‌پی، چ1، انتشارات جنگل.
7. ژوردن، پاتریس (1386)، تحلیل رویۀ قضایی در زمینۀ مسؤولیت مدنی، چ1، نشر میزان.
8. عرفانی، محمود (1371)، حقوق تجارت، ج2، چ5، مؤسسۀ انتشارات جهاد دانشگاهی.
9. غمامی، مجید (1376)، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، چ1، نشر دادگستر.
10. فروحی، حمید (1372)، حقوق تجارت، ج1، چ1، انتشارات روزبهان.
11. قاسم‌زاده، سید مرتضی (1388)، الزام‌هاومسئولیتمدنیبدونقرارداد، چ7، نشر میزان.
12. قاسم‌زاده، سید مرتضی (1378)، مبانی مسئولیت مدنی، چ1، نشر دادگستر.
13. کاتوزیان، ناصر (1368)، حقوق مدنیعقود معین، ج2، چ2، انتشارات گنج دانش.
14. کاتوزیان، ناصر (1369)، حقوقمدنیقواعدعمومیقراردادها، ج2، چ2، انتشارات بهنشر.
15. کاتوزیان، ناصر (1386)، حقوق مدنی الزام‌های خارج از قرارداد، ج1، چ8، تهران،‌ انتشارات دانشگاه تهران.
ب) عربی:
16. حلی( فخر‌المحققین)، محمد بن یوسف بن یوسف اسدی (1387)،ایضاحالفوایدفیشرحمشکلاتالقواعد، ج4،چ1،قم، ایران،مؤسسۀ اسماعیلیان.
17. سنهوری، عبدالرزاق احمد (1998)، الوسیطفیشرحالقانونالمدنیالجدید، ج1، چ3، منشورات الحلبیه الحقوقیه.
18. شریف مرتضی،علی بن حسین موسوی (1405)، رسایلالشریفالمرتضی، ج2، چ1، قم، ایران، دارالقرآن الکریم.
19. فاضل مقداد، جمال‌الدین مقداد بن عبدالله (1404)،التنقیح الرائع لمختصر الشرایع، ج4، چ1، ایران، کتابخانۀ آیه‌الله مرعشی.
 
ج) فرانسه:
- کتاب‌ها                         
20. Antonmettel .Paul-Henn.Raynard .Jacques. Seube .Jean-Baptiste. (2002) Travaux dirigé de Droit des obligations. 4é.éd. Litec.
21. Bacache-Gibeili .Mireille. (2007)  Droit civil.Les obligations.La responsabilité civile extracontractuelle. T.5 . 1é.éd. Economica.
22. Benabant .Alain(2005) Droit civil .Les obligations. 10 é.éd.librairie général de droit et de jurisprudence. Montchrestien.
23. Carbillac.Remy(2008) Droit des obligations. 8é.éd.Dalloz.
24. Delebecque . Philippe. Jérome pansier .Frédéric. (2008) Droit des obligations. 4é.éd.LexisNexis.
25. Fabre-Magan. Muriel (2007)Droit des obligations.Responsabilité civile et auasi-contrats.1é.éd. Presses universitaires de France.
26. Jourdain. Patrice( 2007)Les  principen  de  la  responsabilité civile .7é.ed. Dalloz.
27. Laurent .F. (1876) Principes de droit civil français. T.20 1é.éd.A.Durand et Pedone Lauriel .
28. Lecourt.Arnaud. (2008)Fiches de droit des obligations.19é.éd. paris.ellipes edition marketing s.a .
29. Le Tourneau . Philippe. Cadiet.Loic.( 1998) Droit de la responsabilité. 1é.éd.Dalloz.
30. Malinvaud.Philippe(2oo5) Droit  des obligations.9é.éd.LexisNexis.Litec
31. Malaurie . Philippe. Aynes .Laurent. Stoffel-Munck . Philippe. ( 2004)Droit civil. Les obligations. 1 é.éd. Editions juridiques associées.Défrenois
32. Martini .philippe. Losfeld.karine.( 2000) Droit des obligations.1é.éd.librairie vuibert
33. Renault- Brahinsky .Corinne.( 2007) Droit des obligations. 2é.éd. Gualino éditeue.
34. Steinlé-Feuerbach.Marie.France. (2008)Droit des obligations.1é.éd. Ellipses édition Marketing.S.A
35. Sériaux. Alain. (1998) Droit des obligations. 2é.éd. Presses universitaires de France
36. Terré. François. Simler . Philippe . Lequette .Yves ( 2005) Droit Civil. Les Obligations.9é.éd  .Dalloz.
37. Viney. Genevieve. Jourdain. Patrice( 1998) Traité de Droit civil. Les conditions de la responsabilité civile. 2é. éd. Librairie générale de Droit et de Jurisprudence
38. Viney. Geneviève(1995) Traité de droit civil. Introduction à la responsabilité. 2é.éd. librairie générale de droit et de jurisprudence
- مقاله‌ها
39. Huyette. Michel( 1997) " La  responsabilité civile des services éducatifs". Recueil Dalloz
40. Jourdain .Patrice( 2008) " La société responsable du fait de son gérant sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5 : un retour en arrière. " RTD Civ.
41. Lambert-Faivre. Yvonne(1998)  " L'éthique de la responsabilité" RTD Civ
42. Outin-Qdam,Anne(2011)  "Responsabilité des employeures et salarié" .in Pour une réforme de droit de la responsabilité civile .1é.éd .Dalloz.
43. Radé. Christophe(2007) " DROIT À RÉPARATION . Responsabilité du fait d'autrui . Domaine : responsabilité des commettants". Responsabilité civile et Assurances.