قانون حاکم بر استیفای حقوق بر آفرینش های فکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجاری- اقتصادی بین‌المللی، پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران

چکیده

می‌دانیم اهلیت تمتع خارجی‌ها در حوزۀ حقوق بر آفرینش‌های فکری تابعی از ساختار این حق خاص و  دارای ماهیتی دوگانه است، چراکه در حوزۀ «نظام حداقلی حمایتی» در حقوق به‌عنوان یک «حق خصوصی» شمرده می‌‌شود، اما در حوزۀ «نظام حداکثری حمایتی» در حقوق به‌عنوان یک «حق اقتصادی- عمومی» محسوب می‌شود؛ پس تمتع از آن بسته به شناسایی آن در نظام حقوقی دولت میزبان است. وانگهی این پرسش مطرح می‌شود که آیا در مرحلۀ استیفا و اجرای حق نیز قواعد حل تعارض قوانین خاص و ویژه‌ای در این زمینه دارد و اگر این‌گونه است، این ماهیت دوگانۀ حق بر آفرینش‌های فکری چگونه در تعیین قانون حاکم بر استیفا واجرای حق مؤثر است. این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش و تدوین نظریۀ تعارض قوانین در مرحلۀ استیفا و اجرای حق بر آفرینش‌های فکری است.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی:
1. ارفع‌نیا، بهشید (1385)، حقوق بین‌الملل خصوصی، نشر بهتاب.
2. الماسی، نجاد علی (1368)، تعارض قوانین، مرکز نشر دانشگاهی.
3. ایران‌پور، فرهاد (1391 الف)، اهلیت تمتع خارجی‌ها در حوزۀ حقوق بر آفرینش‌های فکری، فصلنامۀ حقوق ، دورۀ 42، شمارۀ 4، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی،زمستان.
4. ایران‌پور، فرهاد (1391 ب)، روش‌شناسی و شناخت‌شناسی حقوقی، رخ‌داد نو.
5. ایران‌پور فرهاد و معلی مهدی (1389)، مبانی حقوق بر آفرینش‌های فکری، مجلۀ دانشکدۀ حقوق.
6. ایران‌پور، فرهاد (1390)، نظام حاکم بر قراردادهای تجاری بین‌المللی، شهر دانش.
7. مصباح یزدی (1386)، آموزش فلسفه، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، ج2.
8. قدردان قراملکی، محمدحسن (1375)، اصل علیت در فلسفه و کلام، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
 
 ب) خارجی:
- فرانسه
1.Arminjon P. P.,(1920) L’object et la méthode du droit international privé, R.C.A.LA. III.,s.
2.Arminjon P.P., précis de Droit International Commercial Dalloz, 1940,
3.Batiffol H et Lagarde P., Traité de droit international privé, Paris, 1971.,
 4.Derruppé J., Propriété industrielle. Rep., International Dalloze., 1998.
5.Galleux, J.C., Droit de la propriété industrielle, Dalloz, 2003, p. 23  et 63.
6.Gautier P. Y., Propriété littéraire et artistique. Rep., International Dalloze., 1998.
7.Mayer P, Droit international privé, Montchrestien, 1991.
8.Niboyet  J.P., Cours de droit international privé français, Sirey, 1949
9.Niboyet  J. P, Traité de droit international privé français, T: V, Siery, 1948.
- انگلیسی
10.Cornish W.R., Intellectual property. Sweet & Maxwell., 1999.
11.Fawcett J.J. & Torremans P., Intellectual property rights and private international law., Oxford., 1998.
12.Fentiman F., Choice of law and intellectual property, in IIC Studies in industrial property and copy right law, V. 24., Hart, Oxford and Portland., 2005.