دوره و شماره: دوره 45، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-164 
3. غرر و کاربرد آن در قراردادها

صفحه 21-40

10.22059/jlq.2015.54030

محمد علی انصاری پور؛ فرزاد ولد بیگی؛ مهدی حسینعلی زاده