جایگاه اصل دسترسی به بازار در مقررات سازمان جهانی تجارت و قوانین ایران در حوزۀ بورس اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامۀ طباطبایی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه جایگاه مقررات مربوط به حوزۀ بورس اوراق بهادار با توجه به حجم گستردۀ معاملات این بخش و نقش روزافزونی که این حوزه در اقتصاد کشورها ایفا می‌کند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.از سوی دیگر با توجه به عضویت ناظر ایران در سازمان جهانی تجارت و ضرورت عضویت دائمی در این سازمان در سال‌های نزدیک، لزوم بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات احساس می‌شود. مقالۀ پیش رو، وضعیت قوانین و مقررات کشور را در حوزۀ بورس اوراق بهادار، با تأکید ویژه بر اصل دسترسی به بازار که یکی از اصول کلیدی موافقت‌نامۀ تجارت خدمات این سازمان است، تا حد امکان بیان می‌کند و راهکارهایی را برای اصلاح این مقررات و انطباق بیشتر بر مقررات سازمان جهانی تجارت ارائه می‌دهد. در این مقاله  برای حفظ یا اصلاح برخی از مقررات حوزۀ بازار اوراق بهادار ایران پیشنهادهایی داده شده است.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی:
1. باقری، محمود، حجت زاده، علیرضا، رضایی، محمدتقی (1389)، اجرای اصل آزادسازی تجاری درسازمان جهانی تجارت، چالشها و فرصتها، پژوهش حقوق و سیاست، سال یازدهم، شمارۀ 27.
2. باقری، محمود، قنبری، حمید (1389)، مشکلات حقوقی ناشی ازبین المللی شدن بازارهای سرمایه وجایگاه قوانین ملی، فصلنامۀ پژوهش حقوق، سال دوازدهم ،شمارۀ 29.
3. دمیرچیلی، محمد، قرائی، محسن، حاتمی، علی (1389)، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران: گنج دانش.
4. راستی، محمد (1389)، آزادسازی تجاری خدمات و رشد اقتصادی تجربه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
5. روحانی، کارن (1386)، موافقت‌نامۀ تجارت خدمات (گتس) و آثار حقوقی الحاق ایران به آن، رسالۀ دکتری رشتۀ حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات.
6. سادرلند، پیتر(1946)، آیندۀ سازمان جهانی تجارت نگرشی انتقادی، ترجمۀ بزرگی، وحید، بینات، ابوالقاسم،دژم خوی، غزاله، زارع، محمدحسن، زاهدطلبان، علی، سیدی، میرهادی، فتحی زاده،امیرهوشنگ، کمالی اردکانی، مسعود ،مرادپور، فرزاد، نصیری، میترا، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، مرداد 1386.
7. سعیدی، پرویز (1387)، بورس و اهمیت بازارهای مالی، مجموعه مقالات تدبیر، شمارۀ .192.
8. صادقی، محسن، غفاری فارسانی، بهنام (1390)، مغایرتهای مقررات حمل و نقل ریلی با اصول سازمان تجارت جهانی و ارایه راهکار، فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، دورۀ 41، شمارۀ 3.
9. صادقی، محسن (1389)، آثارحقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر خدمات بورس اوراق بهادار، مجلۀ پژوهش‌های حقوقی، شمارۀ 17.
10. کمالی اردکانی، مسعود، نصیری، میترا (1383)، تجارت خدمات درسازمان جهانی تجارت، تهران:مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
11. مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (1383)، شناخت سازمان تجارت جهانی، ترجمۀ محمدجواد، ایروانی، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
12. ناظری، مهدی (1382)، سازمان جهانی تجارت و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: وزارت امورخارجه، مرکز چاپ و انتشارات.
13. نمایندگی تام‌الاختیار جمهوری اسلامی ایران (1385)، سازمان جهانی تجارت، ساختار، قواعد و موافقت نامه‌ها، تهران: شرکت چاپ و نشربازرگانی.
14. نمایندگی تام‌الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران (1392)، ماهنامه ی رویدادها وتحولات سازمان جهانی تجارت، سال هفدهم، شمارۀ 170.
15. وکیل، امیرساعد، عسکری، پوریا (1391)، قانون اساسی درنظم حقوقی کنونی، تهران: انتشارات مجد.
16. http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/,last visited:28/4/2014
 
 
ب) خارجی:
1.Archie Charles V,(2011), “China can not have its cake and eat it too, coercing the PRC to reform its currency exchange policy to conform to its WTO obligations” , NorthCarolinajournal of international law and commercial regulation, vol37,issue1
2.Charnovitz, Steve,(2003)’,comment on china s participation in the World Trade Organization: ,temple international and comparative law journal, vol 17,issue1
3.Lacey, Simon,(2006),” WTO accession from the perspective of WTO members, the view from other side of the table”, Georgeton university law center, available at:http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1135117 last visited:2/5/2014
4.Mazumder, Rabin,(2008), “trade liberalization & WTO impact on developing countries”, The Icfai Business School (IBS),http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1084394 last visited:2/5/2014
5. Kwon,Yungchal,Zhou,Wenhua,(2009), “a study on the changes of china’s FDI politics after WTO, imolications for Korean firm”, international area review,vol 12,no.3
9.https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=%28@Symbol=%20gats/sc/*%29%20and%20%28%28%20@Title=%20yemen%20%29%20or%20%28@CountryConcerned=%20yemen%29%29&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#.last visited:21/4/2015
10.https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=gats/sc/*) and (( @Title= tajikistan ) or (@CountryConcerned= ta. Last visited:21/4/2015
11. https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/serv_commitments_e.htm
Last visited:29/4/2015