تأثیر فساد مالی بر وضعیت قراردادهای دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مفید قم

چکیده

     برخلاف حقوق ایران و آلمان که نسبت به وضعیت حقوقی قرارداد تحصیل‌شده از طریق فساد اختلاف نظر دارند، در نظام کامن‎لا نو‎‎‎‎‎‎عاً چنین قراردادی مخالف نظم عمومی، و باطل اعلام شده است. این درحالی است که ایکسید در عین استناد به نظم عمومی، وضعیت این قرارداد را قابل ابطال می‎داند.‎‎‎‎‎‎

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF FINANCIAL CORRUPTION ON STATUS OF GOVERNMENTAL CONTRACTS

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Alavi Qazviny 1
  • Ghasem Beygi Habib Abadi 2
1 Associate Professor, Faculty of Law, Farabi Campus, University of Tehran, Iran
2 LL.M Student in University of Mofid, Iran
چکیده [English]

Contrary to Iranian and German law which do not agree on legal status of contracts obtained by corruption, in common law system such contract is typically deemed against public policy and void. But ICSID Convention, in spite of relying on public policy, considers these contracts voidable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • barrier to achieving the goals and duties of the government
  • complying with the interests of government
  • disruption in competition
  • lack of good faith
  • Public Policy
الف) فارسی:
1. ابدالی، مهرزاد (1383)، بررسی قراردادهای نامشروع(مغایر نظم عمومی) در حقوق فرانسه، انگلیس وایران، فصلنامۀ مدرس علوم انسانی، شمارۀ 37.
2. ادیبی، محمدرضا (1390)، تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی، تهران: جاودانه.
3. انصاری ‎معین، پرویز (1387)، حقوق تجارت بینالملل، تهران: میزان.
4. رایگان، محمود (1390)، نگاهی به عرف در فقه وحقوق اسلامی، معرفت، شمارۀ 165.
5. رشوند ‎بوکانی، مهدی (1388)، حقوق رقابت در فقه امامیه، حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا، رسالۀ دورۀ دکتری، دانشگاه امام صادق(ع).
6. شریعت‎ باقری، محمدجواد (1380)، رشوه و اعمال نفوذ در قراردادهای بینالمللی، فصلنامۀ دیدگاه‎های حقوقی، دانشکدۀ علوم قضایی و خدمات اداری، شمارۀ 24-23.
7. شهیدی، مهدی (1390)، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران: مجد.
8. شیروی، عبدالحسین (1391)، حقوق تجارت بینالملل، تهران: سمت.
9. کاتوزیان، ناصر (1389)، دورۀ حقوق مدنی - عقود معین، جلد4، تهران: سهامی انتشار.
10. کاتوزیان، ناصر (1390)، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد5، تهران: سهامی انتشار.
11. کاتوزیان، ناصر (1391)،  قواعد عمومی قراردادها، ج1، تهران: سهامی انتشار.
 
ب) خارجی:
1.Alvik Ivar, (2012), Impact of Investment Wrongdoing on Arbitration Proceedings, University of Oslo.
2.Anonymous, (2004), Business Principles for Countering Bribery, Transparency International, Torres.
3.Bhojwani Rashna, (2012), Deterring global bribery, Columbia Law School.
4.Burkill Nick, (2009), Doing business abroad, Dorsey & Whitney, Europe.
5.Clark Sarah, (2013), New Solutions to the Age-Old Problem of Private-Sector Bribery, University of Minnesota Law School.
6.Davis Kevin, (2008), Remedies for Corruption in Government Contracting, ?.
7.Douglas Zachary, (2013), The Plea of Illegality in Investment Treaty Arbitration, Zachary Douglas.
8.Gantz David, (2004), Investor-State Arbitration Under ICSID, the ICSID Additional Facility and the UNCTAD Arbitral Rules, Tucson.
9.German Peter, (1999), to bribe or not to bribe-a less than ethical dilemma resolved?, British Columbia and Ontario bars.
10.Gibson Christopher, (2009), Arbitration, Civilization and Public Policy, Penn State Law Review.
11.Guillaume, Gilbert, (2006), Word duty free co ltd v Republic of Kenya, International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).
12.Haugeneder Florian, (2012), Investment Arbitration, Kluwer Law International BV.
13.Hwang Michael, (2012), Corruption in Arbitration- Law and Reality, Asian International Arbitration Journal (AIAJ).
14.Kain Brandon, (2006), The doctrine of Public Policy in Canadian contract law, Annual Review of Civil Litigation.
15.Kvirikashvili Irakli, (2012), The Role of Public Policy in International Dispute Resolution, Bucerius/WHU Master of Law.
16.Lasco Michael, (2010), Streamlining the corruption defense, Duke law journal, Georgetown.
17.Mujic Emina, (2013), Corruption in International Commercial Arbitration, Department of Law Fall Term.
18.Nell Mathias, (2008), Contracts induced by means of bribery, University of Passau, Germany, no. 42.
19.OECD working group on bribery, (2010), Response of the united states supplementary questions concerning phase 3.
20.OECD/The World Bank, (2012), Identification and Quantification of the Proceeds of Bribery.
21.Osadare Babatunde, (2004), jurisdiction and powers of arbitral tribunals, university of Dundee.
22.Pavic Vladimir, (2012), Bribery and international commercial arbitration, University of Belgrade.
23.Raeschke-Kessler Hilmar, (2007), Corruption in Foreign Investment, The journal of word investment & trade.
24.Rastatter Gregory, (2013), Void contracts or clauses under Illinois statutes, Illinois.
25.report from the commission to the council and the European parliament, (2014), EU anti- Corruption report, Brussels.
26.Sheppard Audley, (2005), Corruption and International Arbitration, London.
27.Spalding Brady Andrew, (2012), Four unchartered corners of anti- corruption law, Chicago-Kent College of Law.
28.Stansbury Catherine and Stansbury, Neill, (2008), Anti- corruption training manual, Global Infrastructure Anti-Corruption Centre (GIACC).
29.Tomka, Peter, (2010), Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide V. Republic of the Philippines, International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).
30.Weller Matthias, (2014), Civil law consequences of corruption in international commercial contracts, IACL Congress Vienna.