دوره و شماره: دوره 45، شماره 2، تیر 1394، صفحه 165-359 
مرجع صلاحیّت‌دار حل اختلاف در بازار سرمایۀ ایران

صفحه 243-263

10.22059/jlq.2015.54447

محمد صادقی؛ محمد حسن صادقی مقدم؛ علی اصغر صالحی