دوره و شماره: دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 165-359 
6. مرجع صلاحیّت‌دار حل اختلاف در بازار سرمایۀ ایران

صفحه 243-263

10.22059/jlq.2015.54447

محمد صادقی؛ محمد حسن صادقی مقدم؛ علی اصغر صالحی


8. تأثیر فساد مالی بر وضعیت قراردادهای دولتی

صفحه 285-299

10.22059/jlq.2015.54449

سید علی علوی قزوینی؛ قاسم بیگی حبیب آبادی