اِعمال مقررات حقوق رقابت بر اَعمال حاکمیتی و تصدی دولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

     در این مقاله سعی خواهد شد به این پرسش پاسخ داده شود که آیا شایسته و لازم است که اَعمال دولت تابع بررسی‌های حقوق رقابت باشد یا خیر؟ از‌این‌رو، نخست ادبیات مربوط به این پرسش تشریح شده، سپس به پرسش یادشده در فروض مختلف با توجه به اینکه عمل انجام‌گرفته در حوزۀ اختیارات و امتیازات قدرت عمومی باشد یا صرفاً عملی تجاری-اقتصادی، پاسخ داده می‌شود. درنهایت شواهدی تطبیقی با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحدۀ آمریکا عرضه خواهد شد. گفتنی است که یافته‌های این مقاله قابل اعمال در هردو حوزۀ حقوق رقابت داخلی و حقوق رقابت بین‌المللی است؛ چراکه تاکنون در باب اَعمال ضدرقابتی فراسرزمینی هیچ‌گونه معاهده یا مقررات عام‌الشمولی وضع نشده است، از‌این‌رو، تعقیب و پیگیری اَعمال ضدرقابتی اعم از اینکه دارای ابعاد بین‌المللی باشد یا صرفاً در بازار داخلی یک کشور انجام گرفته باشد، قهراً در نظام حقوقی ملی صورت می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of competition law on government’s authority (Act D’Autorite) and incumbency (Act D’Gestion) acts

نویسندگان [English]

  • Vali Rostami 1
  • Ayyam Kamarkhani 2
1 Associate Professor, Public Law Department, University Of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD Student of Public Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this article, we attempt to answer this question whether it necessary and appropriate for government's actions to be follower of inspections of competition law or not? Therefore, first we will describe the literature related to question, then we will answer to the mentioned question in different hypotheses and with paying attention to both performed action in general's power area of authority and merely as a commercial and economical act. Finally, we will present comparative evidence with an emphasis on the US's legal system. Findings of this article are applicable in both areas of internal competition law & international competition law. Since so far, no common treaty or regulation has been enacted concerning the extraterritorial anticompetitive acts. Therefore, pursuing anticompetitive acts which have either international dimensions or are done in the internal market, will be accomplished in national legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competition law's exemption and immunity and responsibility of state
  • government's Authority Act
  • government's Incumbency Act
  • international competition law
الف) فارسی
1. توازبی‌زاده، عباس (1384) "تاملی بر نظریۀ اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی بررژیم حقوقی حاکم بر سازمانهای دولتی و برنامه‌های اصلاح ساختار نظام اداری ایران"، مجلۀ مجلس و پژوهش، سال 13، شمارۀ 51.
 2. حلمی، نصرت‌الله (1391) مسئولیت بین‌المللی دولت و حمایت سیاسی، انتشارات میزان، چاپ دوم.
3. عبدالهی، محسن و میرشهبیز، شافع (1386)، مصونیت قضایی دولت در حقوق بین‌الملل، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین ریاست جمهوری.
4. غفاری فارسانی، بهنام (1391)، ضمانت اجراهای مدنی نقض قواعد حقوق رقابت، به راهنمایی دکتر محمود باقری، رسالۀ دکتری، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
5. غفاری فارسانی، بهنام و محمود باقری (1391)، "قلمرو حقوق رقابت از حیث اشخاص مشمول"، فصلنامۀ پژوهش‌های بازرگانی، شمارۀ 65.
6. فرهاد خداداد کاشی و محمدنبی شهیکی تاش(1386)، "حوزه و وسعت قانون رقابت باتوجه به ساختار اقتصادی (مطالعه موردی ایران)"، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، سال نهم، شمارۀ 23.
7. قاضی، سیدابوالفضل (1383)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، نشر میزان، چاپ دوازدهم.
 
ب) خارجی
Books and Articles
1. Broder,Douglas(2010) ” U.S. Antitrust Law and Enforcement “ Oxford University Press.
2. Gleklen, Jonathan & Douglas L. Wald, (Last Visited February 2013) Supreme Court Limits State Action Immunity, Advisory report. Available At:www.arnoldporter.com.
3. Kintner, Earl W. & Daniel C. Kaufman,(1974) The State Action Antitrust Immunity Defense, The American University Law Review, Vol 23.
4. Milberg, William,(2003) Trade and Competition Policy, UNDP background paper for Making Global Trade Work for People, New York.
5.Saveri, Guido,(1970) The Applicability Of  The Antitrust Laws To Public Bodies, University Of San Francisco Law Review,Vol. 4.
6.Weber Waller, Spencer,(2007) Competition Policy In The Global Economy, An On-Line Cases Book, Institute For Consumer Antitrust Studies Loyola University Chicago School Of Law, chapter6.
 
Cases       
Underhill v. Hernandez,( 1897),168 U. S. 250, 252.
United States Postal Service v. Flamingo Industries (USA) Ltd.( 2004), 540 U.S. 736.
Eastern Railroad Presidents’ Conference v. Noerr Motor Freight, Inc.(1961), 365 U.S. 127
United Mine Workers v. Pennington.( 1965), 381 U.S. 657.
City of Lafayette v. Louisiana Power & Light Co.(1978), 435 U.S. 389, 410.
City of Columbia v. Omni Outdoor Advertising, Inc.(1991), 499 U.S. 365.
Parker v. Brown (1943), 317 U.S. 341.
Professional Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Industries, Inc.(1993), 508 U.S. 49, 60–61.
Documents
The Competition Act of India 2000 as Amended by 2007 and 2009.
UNCTAD, Model Law On Competition, New York and Geneva, 2007.
Act of 22 May 1997, Providing New Rules for Economic Competition (Competition Act), Effective as of July 1st, 2009.
The Local Government Antitrust Act of 1984
The Competition Act of South Africa (Act No. 35 of 2000)
Law of the People's Republic of China Against Unfair Competition, promulgated by Order No.10 of the President of the People's Republic of China on September 2, 1993
Anti-monopoly Law of the People's Republic of China, promulgated and shall go into effect as of August 1, 2008