دوره و شماره: دوره 45، شماره 3، مهر 1394، صفحه 361-523