اصل احتیاط در حقوق علوم کشاورزی و محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

رشته‌های حقوق علوم کشاورزی و محیط زیست متکی بر یک سری اصول هستند که از آن‌ها با عنوان خانوادۀ اصل هوشیاری یاد می‌شود. در میان این اصول، اصل احتیاط دارای اهمیت ویژه و کاربرد فراوان است. این اصل که منشأ تعهدات و الزامات متعدد برای مسئولان عمومی و فعالان بخش خصوصی در این حوزه‌هاست، در متون حقوقی متعدد بین‌المللی و ملی وارد شده و به‌طور مرتب محل استناد رویۀ قضایی است. تعیین مفهوم و چارچوب حقوقی این اصل و نیز روند استقرار آن موضوع این نوشته است که برای گشایش پژوهش‌های بیشتر و بهتر در رشته‌های یاد‌شده به عرصۀ پژوهش عرضه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Le principle de precaution en droit agro-alimentaire et droit d’envirenment

نویسنده [English]

  • Alireza Mohammadzadeh
Associate Professor, Private Law Department, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The fields of agri-food law and environmental law are based on a set of principles referred to as family of the prudence principle. Among these principles, the precautionary principle is of particular importance and wide application. This principle is a source of multiple obligations and commitments for public authorities and private sector actors in these fields. It has entered into numerous national and international legal texts and has been frequently invoked by courts. Determination of the concept and legal framework of this principle, as well as the process of its establishment is the subject of this paper offered to the realm of research as onset for more and better studies in the mentioned fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environment
  • Food security
  • Precautionary Principle
  • principle of prevention
  • Rio Treaty of 1992
  • WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) of 1994
  • R l
1. Belveze(H),Ligne directrices pour l'application du principe de precaution.
2. Collart Dutilleul(F),Le principe de precaution dans le reglement du 28 janvier 2002.
3. De Sadeleer(N),Reflections sur le statut juridique du principe de precaution.
4. Goffi(J-Y),Le principe de precaution: un moment nouveau dans la philosophie de la technique?
5. Lannoye(P),L'Union europeene et le principe de precaution.
6. Mormont(M),Sociologie de la precaution: risque et connaissances pertinentes.
7. Stirling(A),Siences et risques: aspects theoriques et pratiques d'une approche de precaution.
یادآوری می‌شود که مجموعۀ این مقالات در سمیناری با عنوان اصل احتیاط ارائه شده و در یک مجموعه به‌چاپ رسیده است، از سوی:
EDWIN ZACCAI ET JEAN NOEL MISSA, sous LA DIRECTiON DE A. MASSART,ED.GiUFFRE MILAN,2003