مطالعۀ تطبیقی در نظام وکالت دادگستری و ضرورت تجویز وکالت اشخاص حقوقی (شرکت خدمات حقوقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

وکلا حسب رویة مأنوس، فعالیت خود را فردی یا با مشارکت یکدیگر انجام می‌دهند. امروزه بر اساس قوانین و مقررات برخی کشورها، وکلای دادگستری می‌توانند با عنوان شرکت‌های تجاری یا دیگر مؤسسات، تحت قوانین و مقررات خاص به ارائۀ خدمات حقوقی ازجمله وکالت دادگستری بپردازند. در حقوق ایران، مقررات خاصی در خصوص وکالت دادگستری در قالب شخص حقوقی وجود ندارد. درعمل هم شاهد هستیم پروانۀ وکالت به شرکت‌ها و مؤسسات اعطا نشده است. دادگاه‌ها نیز اشخاص حقوقی را به‌عنوان وکیل به‌رسمیت نمی‌شناسند. دیگر اینکه میدان برای تأسیس نهادهای حقوقی همچون شرکت سهامی، تعاونی و مؤسسات غیرتجاری به‌منظور فعالیت در امر وکالت باز نشده و تجربه‌ای بسیار اندک در این زمینه مجالی برای تحرک و توسعه ساختاری فراهم نکرده است. ‌با این حال، در ایران به دلیل نقش مؤثری که اشخاص حقوقی در این زمینه دارند، لازم است وضع موجود ساماندهی شده، به شرکت‌های حقوقی مانند سایر کشورها اجازه داده شود تحت مقررات وارد عرصۀ وکالت گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study in legal practice and a need for permission of corporate legal practice (legal services corporation)

نویسندگان [English]

  • Sam Savadkouhifar 1
  • Mohammad Beygi Habib Abady 2
1 Assistant Professor, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Iran
2 PhD. Student, Tarbiat Modarres University, Iran
چکیده [English]

Lawyers according to their routine, act as individuals or partners. Today, according to regulations of certain countries, corporations or other firms can provide legal services including handling of court cases under specific rules. Under Iranian law, there are no specific regulations governing the practice of law within a corporate structure. However, legal practitioners can form corporations, co-operatives and non-commercial firms to provide certain legal services. With respect to granting these corporations license to render legal services, it should be noted that there are no specific regulations in this regard. Due to this fact, different interpretations have been given by jurists concerning this issue. Some believe that granting such a license is not forbidden, since according to Article 588 of Commercial Act, legal persons have the same rights and obligations under Iranian law as a natural person. What is understood from Article 2 of "the Nature of Acquiring License to Render Legal Services Act, ratified in 1997" regarding qualifications of volunteers seeking license to practice law is that only natural persons can be granted such a license. In practice, to this day, the license to practice law has not been granted to corporations and firms and courts do not recognize legal persons as lawyers. So, contrary to countries such as the United States of America, practicing law in courts which is the most important function of corporations is considered illegal in Iran. But due to advantages of practicing law by legal persons and in order to fill the gaps that give rise to abuse, it is necessary, as  in other countries, to organize the current state of affairs and allow such persons to practice law under specific regulations. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • corporate legal practice
  • individual legal practice
  • legal corporation
  • legal practice in partnership
  • responsibility of lawyers
الف) فارسی
1. امین، سید حسن (1382)، تاریخ حقوق ایران، چاپ اول، انتشارات دایرۀالمعارف ایران‌شناسی.
2. بیگی حبیب‌آبادی، محمد (1392)، شرکت سهامی حرفه‌ای، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، شهیدبهشتی.
3. تفرشی، محمدعیسی )1378(مباحث تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری ،جلد اول، چاپ اول، انتشارات تربیت مدرس.
4. کاتوزیان، ناصر ) 1366 ( ،قواعد عمومی قراردادها،جلد دوم ،بهنشر
5. سبحانی، حسن، شرکت اعمال در فقه اسلامی، مجلۀ فقه اهل بیت، سال 15، شماره 58-59.
6. موحد ،محمدعلی) 1352(، مختصر حقوق مدنی، چاپ دوم، انتشارات مدرسۀ عالی حسابداری و علوم مالی.
7. مهاجریان، عباس (1373)، شخصیت حقوقی، چاپ اول ،انتشارات فردوسی.
 
ب) انگلیسی
8. Arnold,Thomas,)1961(, Incorporation of Professional in Ohio Past, Present,and Future, Akron Law Review
9. Blumenreich, Gene A)1998(Legal briefs, Journal of the American Association of Nurse Anesthetist,
10. Bokelman, Joachim,Incorporating The Modern Law Firm :A Comparative View,1994.
11. Clark ,Andrew(1996),Business Entity, London Swett& Maxwell,
 
12. Genaro Garcia et alvThe Texas State Board of Medical Examiners and the Secretary of State of Texas, )1974(United States District Court,
13. Gisel. Grace,)2000(Corporations Practicing Law through Lawyers:Why the Unauthorized Practice of Law Doctrine Should Not Apply, Winter, Volume 65, Missouri Law Review
14. Hillman Robert W(2003) , Organizational Choices of Professional Service Firms: An Empirical Study, The Business Lawyer,University of California, Davis - School of Law, March 18, 2003 ,
15. Johnson,Jenifer(1995), Limited Liability for Lawyers: General Partners Need not Apply, The Business Lawyer, Vol. 51, November
16. Jones ،Bradley(1958)،The Prpfessional Corporation،Fordam Law Review،
17. Kindree v MNR,The Exchequer Court,1964
18. Lewis, Walker(1938), CorporateCapacity to Practice Law_A Study in Legal Hocus Pocus, Maryland Law Review, Vol 2 ,Issue 4,1938
19. Martin,Alson R(2011), Limited Liability Company & Partnership Answer Book,3th ed, United States of America,Aspen Publisher
20. Matter of Cooperative Law Co,The Court of Appeals of New york,1910
21. Maycheck, Karen (1986)Shareholder Liability in Professional Legal Corporation: A Survey of the Statute, University of Pittsburgh Law Review
22. Mc Williams, Martin(1998),Limited Liability Law Practice, South CaroLina Law Review, vol 49:259,
23.  Nelson, Harry(2011) ,Understanding the Corporate Practice of Medicine Doctrine and the Role of the Management Services Organization, http://www.fentonnelson.com/understanding-the-corporate-practice-of-medicine-doctrine-and-the-role-of-the-management-services-organization/
24. People v Merchants Protective Corp ,Court of California ,1922
25. Petition of the Bar Association of Hawaii for Adoption of a Rule Permitting Professional Incorporation of Attorneys, Supreme Court of Hawaii,November 28, 1973
126. Rodriguez de lasHerasBallell, Teresa, Introduction to Spanish Private Law: Facing the Social and Economic Challenges, first ed, Routledge-Cavendish, New York, 2010

27. Ruskola,Teemu, Legal Orientalism, Harvard University Press,2013,

28. The Queen v. Campbell ,Supreme Court of Canada,1980
29. Thomson,David(2007).PrpfessionalCorporation,LegalSocirty of British Colombia,February,
30.Webb, Knight ,Vicarious Liability of The Law Partner for The Malpractice of a Fellow Partner .The Journal of The Legal Profession,199.