دوره و شماره: دوره 45، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 525-694