دوره و شماره: دوره 45، شماره 4، دی 1394، صفحه 525-694