نقش اصول بین‌المللی حمایت از مالکیت فکری برای انتخاب قانون حاکم بر نقض حق مالکیت فکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی (علوم و تحقیقات قم)

چکیده

        نظم عمومی به‌عنوان یک اصل در چارچوب قوانین ملی کشورها، ابزاری برای حفظ منافع خصوصی و عمومی در جامعه تلقی می‌شود. رعایت هنجارها و نظم عمومی هر کشوری تا آنجایی است که حتی می‌‌تواند قراردادهای اشخاص حقوق خصوصی در حوزة بین‌الملل خصوصی را تحت تأثیر قرار دهد. با شکل‌گیری حقوق جدیدی مانند حقوق مالکیت فکری در قوانین ملی کشورها و تأثیر‌پذیری آن‌ها از کنوانسیون‌های بین‌المللی مالکیت فکری در حوزة تعارض قوانین، شاهد ظهور اصول بین‌المللی با هدف حمایت حداکثری هستیم که بر قلمرو قوانین ملی کشورها بی‌تأثیر نبوده‌اند؛ به‌گونه‌ای که نقش آن‌ها می‌تواند برای انتخاب قانون حاکم به‌خصوص در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری قابل توجه باشد. در این مقاله سعی می‌شود با اشاره به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق مالکیت فکری و شکل‌گیری یک نظم عمومی بین‌المللی تحت تأثیر این اصول، نقش آن‌ها برای انتخاب قانون حاکم بر چارچوب نقض این حقوق بررسی شود.        

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی                                                                      
1. الماسی، نجادعلی، (1384)، تعارض قوانین، چاپ دوازدهم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
2. احدزده، عباس، (1387)، قانون قابل اعمال در رابطۀ غیر قراردادی حقوق مالکیت فکری، پایان‌نامة کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، تهران: دانشگاه تهران.
3. ارفع‌نیا، بهشید، (1376)، حقوق بین‌الملل خصوصی تعارض قوانین و تعارض دادگاهها، چاپ دوم، تهران، ناشر بهتاب.
4. ایرانپور، فرهاد (1390)، نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی، چاپ اول، تهران، مؤسسة مطالعاتی پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
5. ،         ، (1391)، اهلیت تمتع خارجی ها در حوزة حقوق بر آفرینشهای فکری، تهران، فصلنامه حقوق، مجلة دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورة 42، شمارة 4 زمستان 1391. 
6. باقری، محمود و احدزاده، عباس، (1393)، «قابلیت اعمال تئوری تحلیل منافع عمومی در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری»، تهران: فصلنامۀ حقوق مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورة 44 ، شمارۀ 2 تابستان 1393.
7. سلجوقی، محمود، (1384)، حقوق بین‌الملل خصوصی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، نشر میزان. 
8. شیروی، عبدالحسین(1392)، حقوق تجارت بین‌الملل، چاپ ششم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
9. دلشاد، ابراهیم، (1390)، فرض های حقوقی- پژوهشی از چشم انداز تاریخ و فلسفة حقوق، قم: انتشارات دانشگاه مفید.
10. کاتوزیان، ناصر، (1380)، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ پنجم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
11. صادقی، محسن(1384). «مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه‌های نوین آن»، تهران: مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. شمارة 68 .
ب) خارجی
1. Dogauchi, Masato,)2001),Private Inernational Law on intellectual property: A Civil Law Overview, Wipo, Geneva, January 30-31, 2001, at http://www.wipo.org.
2.  Geller, Paul Edward,(2000) International Intellectual Property, Conflicts of Laws, and Internet Remedies, Published in: European Intellectual Property Review, vol. 22, at 125;
3.Goldstein, Paul,(2001), International Copyright: Principle, Law and Practice, Oxford University of Press.
4. Peter, Stone, (Winter 2007), The Rome II Regulation on Choice of Law in Tort, Ankara Law Review Vol.4 No.2 ,at.95-130.
5.  Menell Peter S.(2000), Intellectual Property: General Theories, Encyclopedia of Law & Economics: Volume II (Boudewijn Bouckaert and Geest (eds)) Edward Elgar: Cheltemham,UK. at 129-188.
 
 
 
 ج) دعاوی
1. Pearce v Ove Arup Partnership Ltd and others [2000] Ch 403, [1999] 1 All ER 769, [2000] 3 WLR 332, [1999] FSR 525.
2. رأی شمارة 617- 03/04/1376 وحدت رویة هیئت عمومی دیوان عالی کشور.