دوره و شماره: دوره 46، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 343-494