فدرالیسم و نظام حل تعارض قوانین؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حل تعارض قوانین ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

    هر کشور بنابر ملاحظات قانون اساسی و بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی خویش دارای نظام حقوق بین‌الملل خصوصی مختص به خود است. در خصوص کشورهای با نظام فدرال، مانند ایالات متحدۀ امریکا، این امر نه‌تنها میان قانون این کشور و قوانین کشورهای دیگر به‌وجود می‌آید، بلکه به‌صورتی متمایز میان ایالت‌های کشور امریکا نیز وجود دارد. اتحادیۀ اروپایی نیز در وضعیت مشابهی قرار دارد، زیرا گرچه جمع این کشورها باعث ایجاد یک نظام فدرال نشده، اما از بعضی جنبه‌ها دارای ویژگی‌های نظام فدرال است. این مقاله در صدد است تا با رویکردی توصیفی- تحلیلی و تطبیقی، ویژگی‌های نظام حل تعارض بین ایالتی ایالات متحده و بین دولی اتحادیۀ اروپایی را بررسی کند، تا با فرض این نکته که اندیشۀ ایجاد اتحادیۀ اروپای ملهم از اصول فدرالیسم است، پاسخ این پرسش را در یابد که نظام حل تعارض قوانین دولت‌های عضو اتحادیۀ اروپایی چه وجوه افتراق و اشتراکی با نظام حل تعارض موجود در کشورهای فدرال دارد. این نوشتار در پایان به این نتیجه می‌رسد که اتحادیۀ اروپایی دارای ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد بوده که نظام حل تعارض اتحادیۀ اروپایی را از نظام‌های فدرالی در این حوزه متمایز کرده است.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی

- مقاله

1. کدخدایی، عباس، (1383)، تحولات قانون اساسی اتحادیۀ اروپا، نشریۀ حقوق اساسی، سال دوم، شمارۀ دوم، تابستان .

- پایان‌نامه‌ها

1. حسنوند، محسن، (1384)، بررسی معاهدۀ قانون اساسی اروپا، دانشگاه تهران، استاد راهنما حمید الهویی نظری.

2. علاقه‌بندان، اکرم، (1380)، نظام قانونگذاری در اتحادیۀ اروپایی، دانشگاه تهران، استاد راهنما عباس کدخدایی.

- کتاب

 1. کدخدایی، عباس، (1380)، ساختار و حقوق اتحادیۀ اروپایی، نشر میزان.

 

ب) انگلیسی

- Articles

 1. Von mehren, Arthur Taylor, (1969), conflict of law in a federal system: some perspectives, the international and comparative law quarterly, Vol. 18, no. 3.
 

 1. . Scoles, F, Eugene, (1966), Interstate and international distinction in conflicts of law in the United States, California law review. Berkeley press. :26
 

 1. Michaels, Ralf, (2008), the new European choice of law revolution, Tulane law review, vol 82, no. 5.
 

 1. Mills, alex, ( 2009), federalism in the European union and in the united states: subsidiarity, private law and the conflict of law, journal of private international law, vol. 32, no. 2.
 

- Books

 

 1. Bix, brain, (2013), the oxford introduction to U.S. law: family law, oxford university press.
 2. Craig, Paul and de Burca, Grainne, (2011), EU law: text, cases and materials, Oxford University press.
 3. Dautrich, Kenneth and Yalof, A. David, (2012), American government: historical, popular and global perspective, Waads worth press.
 4. Fabbrini, Sergio, democracy and federalism in the European Union and the United States: exploring post – national governance, (2005), Routledge.
 5. Finman, M. jay, law, one hundred and one, (2006), oxford university press.
 6. Fruehwald, Scott, choice of law for American courts: a multilateralism method, (1995), greenwood press.
 7. Grossi, Simona, the U.S. Supreme Court and the modern law approach, (2015), oxford university press.
 8. Hall, L. Kermit, The oxford companion to the supreme court of the United States, (2005), oxford university press.
 9. Hull, E. Kathleen, same sex marriage: the cultural politics of love and law, (2006), Cambridge University press.
 10. Kaczorowska, Alina, European Union law, (2011), Routledge.
 11. Lewis, C. Daniel, direct democracy and minority rights, (2013), Routledge press.
 12. Little, E. Laura, federal courts: example and explanation, (2006), Aspen publisher.
 13. Miller, Rodger, business law today, (2015), Nelson education ltd.
 14. Nielsen, E. Richard, California sales and use tax answers, (2008), CCH grou:
 15.  Reynolds, L. William and Richman, M. William, the full faith and credit clause, a reference quid to American constitutions, (2005), Greenwood press.
 16. Shultz, David, the encyclopedia of the Supreme Court, (2005), Facts on file Inc.
 17. Symeonides, C. Symeon, American private international law, (2008), Wolters Kluwer.
 18. Simons, J.  Gary, looking to the future, (2011), Leiden press.
 19. Watts, R. Timothy, it’s not just business, (2014), Create space publisher.
- Other Sources

United States of America constitution.

Treaty of the functioning of the European Union.

Eur-lex.europa.eu > Europa > EU law and publications > EUR- Lex. / Rome regulation. 2015 augost.

Practical handbook on European private international law, Ivana Kunda, civil justice program, 2010.

Kelemen, Daniel, memo prepared for conference in the 2007 volume of EU studies associations, oxford university press, 2007.