اصول و روش تفسیر قراردادهای بیمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

    تفسیر به معنای تلاش برای درک مفهوم مبهم و مدلول حقوقی و قراردادی است. قراردادهای بیمه معمولاً قراردادهای الحاقی‌اند، لذا قرارداد‌های بیمه به دلیل وجود موقعیت نابرابر قراردادی، مستلزم نوعی اصول و قواعد تفسیری حمایتی هستند که از بیمهگذار حمایت کند. دکترین تفسیری قراردادهای بیمه از نظر شیوۀاعمال و زمان کاربرد به دو دسته، دکترین سنتی یا اولیه و دکترین نوین یا ثانویه تقسیم می‌‌شود. دکترین اولیه، روش سنتی تفسیر با هدف کشف قصد طرفین به‌وسیلۀ ابزارهای قراردادی است و در درجۀ اول اعمال می‌گردد؛ ولی در مواردی که رفع ابهام‌ها از طریق این دکترین ممکن نیست، دکترین ثانویه اعمال می‌شود. دکترین ثانویه شامل دکترین تفسیر علیه بیمهگر و دکترین انتظارات معقول میباشد که هرکدام ماهیت ویژۀ متفاوتی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PRINCIPLES AND METHODS OF INTERPRETATION OF INSURANCE CONTRACTS

نویسندگان [English]

  • Mansour Amini 1
  • Hamid Hamidian 2
1 Associate Professor, Department of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Candidate in Private Law, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The most accurate contracts may also involve ambiguity, and interpretation is an attempt to understand the legal concept. Insurance contracts are counted as accession contracts in which the insured has no thorough understanding of the terms. Because of parties’ inequality in insurance contracts, they fall into a different category from the interpretation perspective and demand protective interpretation rules or principles which support the weaker party’s interests i.e. the insured. Insurance contract interpretation doctrines are divided into two primary and secondary doctrines. The purpose of the primary doctrines is to unravel the mutual intentions of the parties which is common to all contracts and are applied in the first instance. However, if removing ambiguities is not possible by these doctrines, in this situation, the court has to apply doctrines with regard to unequal situation of the parties; the doctrines called secondary doctrines. In interpretation of insurance contracts, attention must be paid to facts of the dispute and the surrounding circumstances. Thus it's better for court to first apply the primary doctrine and, in case of ambiguity, to check the balance of contracting parties and then be applied by secondary doctrine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accession contracts
  • Doctrine of contra proferentem
  • Doctrine of reasonable expectations
  • Insurance contracts
  • Interpretation doctrine
الف) فارسی
- کتاب‌ها
1. بابایی، ایرج ( 1389)، حقوق بیمه، ویرایش 9، تهران: سمت.
2. جعفری ‌لنگرودی، محمد جعفر (1388)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ویرایش چهارم، جلد دوم و سوم، تهران: کتابخانۀ گنج دانش.
3. شیروی، عبدالحسین (1390)، حقوق تجارت بین‌الملل، ویرایش سوم، تهران: سمت.
 
- مقاله‌ها
4. علوی یزدی، حمیدرضا، بابازاده، بابک (1389)، «شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان»، فصل‌نامۀ پژوهش حقوق 270-226.
5. موسوی، سید فضل‌الله، موسوی، سید مهدی، وکیلی مقدم، محمدحسین، غلامی، مهدی (1391)، «مطالعۀ تطبیقی اصول تفسیر قرارداد»، فصل‌نامۀ پژوهش حقوق خصوصی 213-183.
 
ب) خارجی
-Books
6.A.Garner,Bryan.Black’s Law Dictionary.(2004)8ndEd.United States of America:West Publishing Co.
7. Anderson,Philip.(1999)The Mariner Guide to Marine Insurance. 1ndEd. London: The National Institute.
8.Bennett,Howatd.)2007)Law Of Marine Insurance.2ndEd.Asturalia &New zeland:Oxford University Press.
9. Burton J Steven.(2009)Elements of Contract Interpretation.1ndEd.New York: Oxford University Press.
10. Mustill,Sir Michael J. Gilman,Jonathan C.B.(1981)16nd Ed. Arnould’s Law of Marine Insurance And Average.London:Steven&Sons.
 
- Articles
11.Abraham,Kennth S. (1996)” A Theory of Insurance policy Interpreration” Michigan Law Rewiew 95:531-569.
12. D.k.Srustrova. (1998)” Modernization of nsurance concepts in china” Canberra Law Review4:231-246.
13.Dudi Shwartez.(2008)”Interpretation And Disclosure In Insurance Contracts”, Loyola Consumrt Law Review 21:105-154.
14. Fisher,James M.(1995)” Why Are Insurance Contract Subject to Specail Rule of Interpretation :Texr Versus Context”, Arizona State Law  Journal 24:995-1067.
15.Horton,Divid.,(2009)” Flipping The Script Contra Proferentem And Standard Form Contracts”, University Coloardo Law Review 80:1-46.
16.Miller,David S. (1998)” Insurance As Contract :The Argument For Aboning The Ambiguty Doctrine” Columbia Law Review 881849-1872.
17.Park,Atthur J.” (2012)What to Reasonably Expect in The Coming Years From The Reasonable Expections of The Insured Doctrine” .Willamerre Law Review 49:165-188.
18.Rappaport ,Michael B. (1995) “The Ambiguty Rule and Insurance Law:Why Insurnace Contracts Should Not Be Construed Against The Drafter” Grorgia Law Review 30:995-1044
19.Swisher,Peter N. (1991)” Judicial Rationales in Insurance Law: Dusting Off the Formal for the Function”, Ohio State Law Journal 521037-1074.
 
- Thesis
20.Torbert,PrestonM(2014). “A Study of the Risks of Contract Ambiguty”.Master degree.,University School of International Law.