اصول و روش تفسیر قراردادهای بیمه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

    تفسیر به معنای تلاش برای درک مفهوم مبهم و مدلول حقوقی و قراردادی است. قراردادهای بیمه معمولاً قراردادهای الحاقی‌اند، لذا قرارداد‌های بیمه به دلیل وجود موقعیت نابرابر قراردادی، مستلزم نوعی اصول و قواعد تفسیری حمایتی هستند که از بیمهگذار حمایت کند. دکترین تفسیری قراردادهای بیمه از نظر شیوۀاعمال و زمان کاربرد به دو دسته، دکترین سنتی یا اولیه و دکترین نوین یا ثانویه تقسیم می‌‌شود. دکترین اولیه، روش سنتی تفسیر با هدف کشف قصد طرفین به‌وسیلۀ ابزارهای قراردادی است و در درجۀ اول اعمال می‌گردد؛ ولی در مواردی که رفع ابهام‌ها از طریق این دکترین ممکن نیست، دکترین ثانویه اعمال می‌شود. دکترین ثانویه شامل دکترین تفسیر علیه بیمهگر و دکترین انتظارات معقول میباشد که هرکدام ماهیت ویژۀ متفاوتی دارند.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
- کتاب‌ها
1. بابایی، ایرج ( 1389)، حقوق بیمه، ویرایش 9، تهران: سمت.
2. جعفری ‌لنگرودی، محمد جعفر (1388)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ویرایش چهارم، جلد دوم و سوم، تهران: کتابخانۀ گنج دانش.
3. شیروی، عبدالحسین (1390)، حقوق تجارت بین‌الملل، ویرایش سوم، تهران: سمت.
 
- مقاله‌ها
4. علوی یزدی، حمیدرضا، بابازاده، بابک (1389)، «شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان»، فصل‌نامۀ پژوهش حقوق 270-226.
5. موسوی، سید فضل‌الله، موسوی، سید مهدی، وکیلی مقدم، محمدحسین، غلامی، مهدی (1391)، «مطالعۀ تطبیقی اصول تفسیر قرارداد»، فصل‌نامۀ پژوهش حقوق خصوصی 213-183.
 
ب) خارجی
-Books
6.A.Garner,Bryan.Black’s Law Dictionary.(2004)8ndEd.United States of America:West Publishing Co.
7. Anderson,Philip.(1999)The Mariner Guide to Marine Insurance. 1ndEd. London: The National Institute.
8.Bennett,Howatd.)2007)Law Of Marine Insurance.2ndEd.Asturalia &New zeland:Oxford University Press.
9. Burton J Steven.(2009)Elements of Contract Interpretation.1ndEd.New York: Oxford University Press.
10. Mustill,Sir Michael J. Gilman,Jonathan C.B.(1981)16nd Ed. Arnould’s Law of Marine Insurance And Average.London:Steven&Sons.
 
- Articles
11.Abraham,Kennth S. (1996)” A Theory of Insurance policy Interpreration” Michigan Law Rewiew 95:531-569.
12. D.k.Srustrova. (1998)” Modernization of nsurance concepts in china” Canberra Law Review4:231-246.
13.Dudi Shwartez.(2008)”Interpretation And Disclosure In Insurance Contracts”, Loyola Consumrt Law Review 21:105-154.
14. Fisher,James M.(1995)” Why Are Insurance Contract Subject to Specail Rule of Interpretation :Texr Versus Context”, Arizona State Law  Journal 24:995-1067.
15.Horton,Divid.,(2009)” Flipping The Script Contra Proferentem And Standard Form Contracts”, University Coloardo Law Review 80:1-46.
16.Miller,David S. (1998)” Insurance As Contract :The Argument For Aboning The Ambiguty Doctrine” Columbia Law Review 881849-1872.
17.Park,Atthur J.” (2012)What to Reasonably Expect in The Coming Years From The Reasonable Expections of The Insured Doctrine” .Willamerre Law Review 49:165-188.
18.Rappaport ,Michael B. (1995) “The Ambiguty Rule and Insurance Law:Why Insurnace Contracts Should Not Be Construed Against The Drafter” Grorgia Law Review 30:995-1044
19.Swisher,Peter N. (1991)” Judicial Rationales in Insurance Law: Dusting Off the Formal for the Function”, Ohio State Law Journal 521037-1074.
 
- Thesis
20.Torbert,PrestonM(2014). “A Study of the Risks of Contract Ambiguty”.Master degree.,University School of International Law.