دوره و شماره: دوره 46، شماره 4، دی 1395، صفحه 495-663 
تحلیل حقوقی مرجع صالح وضع مقررات بورس انرژی ایران

صفحه 591-609

10.22059/jlq.2016.60012

میثم موسی پور؛ محمد حسن صادقی مقدم؛ ابراهیم تقی زاده