پژوهشی تطبیقی در باب مبنای مسئولیت مدنی ورزشکاران (در مقابل یکدیگر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

    شناسایی مسئول آسیب‌ها در یک حادثۀ ورزشی با دشواری‌های متعددی روبرو استکه می‌توان آن‌ها را ناشی از شناسایی نشدن مبنای مسئولیت ورزشکاران در خصوص این حوادث دانست. برای یافتن این مبنا نخست باید قلمرو موضوعی (تعریف حادثۀ ورزشی) و مفهومی تقصیر (قواعد حاکم بر آن) را بشناسیم و سپس بیان ویژگی‌های یک فعالیت ورزشی ضروری خواهد بود. این ویژگی‌ها که به‌طور کلی می‌توان آن‌ها را در دو عنوان «دکترین خطرهای ذاتی» و «دکترین (نظریه) پذیرش خطر» خلاصه کرد، بیشترین نقش را در شناسایی مبنای مسئولیت در حوادث ورزشی دارد. نگارندگان با بررسی و تحلیل آرای دادگاه‌های بیگانه و حقوق موضوعۀ ایران، بر این باورند که مبنای مسئولیت مدنی ورزشکاران در مقابل یکدیگر در حقوق خارجی مبتنی بر تقصیر است و نقض قواعد بازی به‌خودی خود به‌منزلة تقصیر نیست. در حقوق ایران، مسئولیت مدنی ورزشکاران در مقابل یکدیگر مبتنی بر نظریۀ قابلیت استناد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A COMPARATIVE RESEARCH ON FOUNADTIONS OF TORT LIABILITY OF ATHLETICS

نویسندگان [English]

  • Homayoon Rezaei Nejad 1
  • Amirhosein Rezaei Nejad 2
1 Ph.D Candidat in Private Law at Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Ph.D Candidat in Private Law, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Recognition the responsible person for damages in a sportive occurrence confronts  several problems. These problems are due to nonrecognition of the liability criteria about these occurrences. For perfect recorgnition of the criteria, first one must know that a what a sportive occurrence is and which rules govern it. After examination of this problem, description of the attributes of a sportive action will be necessary. These attributes that can be generally summarized  as doctorine of inherent risks  and assumption of risk, play the most important role in the recognition of responsibility criteria. In the current study, based on desicions of foreign courts and positive law of Iran, we believe that founadrion of tort liability of athletics in foreign law is fault and breaching the rules of game by itself is not fault. But in Iranian Law, the responsibility of athletics  towards each other is based on referability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Causes of responsibility
  • Conceptual domain of fault
  • Doctorine of assumption of risk
  • Doctorine of inherent risks
  • Subject-matter of fault
الف) فارسی
1. آقایی‌نیا، حسین (1392)، حقوق ورزشی، چاپ دوازدهم، تهران: میزان.
2. آقایی‌نیا، حسین (1378)، مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شمارۀ 46.
3. اردبیلی، محمدعلی (1394)، حقوق جزای عمومی، جلد اول چاپ چهل و دوم (ویراست دوم)، تهران: میزان.
4. احسنی فروز، محمد (1391)، حقوق ورزشی با نگرش به ورزش تکواندو، تهران: دادگستر.
5. بادینی، حسن (1384)، فلسفه مسئولیت مدنی، با مقدمۀ دکتر ناصر کاتوزیان، تهران: شرکت سهامی انتشار.
6. جامپیون جونیور، والترتی (1388)، مبانی حقوق ورزش‌ها: مسئولیت مدنی در ورزش، ترجمۀ حسین آقایی‌نیا، با دیباچه ناصر کاتوزیان، چاپ پنجم، تهران: دادگستر .
7. شمس ناتری، محمدابراهیم (1392)، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران:میزان.
8. کاتوزیان، ناصر (1382)، الزام‌های خارج از قرارداد: ضمان قهری، دورۀ دو جلدی، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران.
9. کاتوزیان، ناصر (1388)، تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی, مجلۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 39 شمارۀ 1.
10. کاتوزیان، ناصر (1390)، مسئولیت ناشی از عیب تولید (مطالعۀ انتقادی و تطبیقی در تعادل حقوق تولید‌کننده و مصرف‌کننده)، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران.
11. گلدوزیان، ایرج (1384)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی (3-2-1)، چاپ دهم، تهران: میزان.
12. گلدوزیان، ایرج (1382،. محشای قانون مجازات اسلامی، تهران: مجد.
13. محمد زاده رهنی، محمدرضا (1387)، بررسی فقهی حوادث و صدمات ورزشی، فقه و اصول فقه و تاریخ تمدن، شمارۀ 16.
ب) خارجی
14. Beloff Hon Michael J, Kerr Tim and Demetrio Marie,sports law, HART Publishing, oxford 1999.
15. Blackshow Ians, sport, mediation and Arbitration.T.M.C.Asser press.Netherland.2009
16. Carbonnier Jean, Droit civil les obligations(T4),22 ed, PUF. Paris 2000.
17. Davis,Timothy,what Is sports law?, Marquette sports law Review,11:211-244(2001)
18. Edwards Linda L and J. standy and wells Patricia Kirtley,Tort law for legal Assistant, Delmar, USA 2009.
19. Epstein Adam,Teaching Torts With sports, Journal of legal studies Education,28:117-142(2011).
20. Fast Katherine s, sports Liability law : A Guid For Amateur sports organization and Their insurers, Golden Wallace folick llp,2004
21.Gearty C, Tort: liability for injuries incurred during sports and Pastimes, The cambrdge law Journal, 44(3): 371-373(1985).
22. Harvard law Review, V 121 N4: 1253-1260(2008): Tort law: sports Torts. Colifornia supreme court extends Assupmpition of Risk To Noncontact sports
23. Healey Deborah, sport and the law, unsw Press, 3th ed, Sydney 2005
24. Hess Lura, Sports and the Assumption of Risk Doctrine in new york, St. Johns Law Rewiew, 76(2):457-481
25. James Mark, Tort, Compensation and Alternative Disputee Resolution for Participator Violence, IN: Sports Law, Simon Gardiner, Caverdish publishing, Second Edition, London/Sydney 2001.
26. LaPouble Jean- Christophe, Droit du sport, L G. D. J, paris1999
27. Osborne Barbara, Principles of Liability for Athletic trainers: Managing sports- Related concussion, Journal of Athletic training,36(3): 316- 321.
28. Pepe Fredric and Frerich Thomas P. Injustice uncovered? Worker s compensation and the Professional Athlete, in: sports and the law (major legal cases), Edited by: Gharles E.Quirk, Garland Publishing.INC. Newyork London, 1996
29. Raymond L.Yasser . Tort  and sports: legal Liability in Professional and Amateur Athleics, Preaeger, 1985.
30. Reschly steven D, Torios Impact, in: sports and the law (major legal cases),.INC. Newyork Edited by: Gharles E.Quirk, Garland Publishing London, 1996
31. Schot Natasha, Negaligent Liability in sport, Bond university. Sports law Journal(2005).
32. Siler William L . In Jeopardy(football Helmet manufacturers and wearers), in: sports and the law (major legal cases), Edited by: Gharles E.Quirk, Garland Publishing.INC. Newyork London, 1996
33. Thornton Patrickk, sports law, Jones and Bartlett Publishers, USA, 2011
34. Van Dam cess,European Tort law, oxford university Press, 1ed 2006
35. Wong Glenn M,Essentials of sports law, Praeger,California 4thed,2010