پژوهشی تطبیقی در باب مبنای مسئولیت مدنی ورزشکاران (در مقابل یکدیگر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

    شناسایی مسئول آسیب‌ها در یک حادثۀ ورزشی با دشواری‌های متعددی روبرو استکه می‌توان آن‌ها را ناشی از شناسایی نشدن مبنای مسئولیت ورزشکاران در خصوص این حوادث دانست. برای یافتن این مبنا نخست باید قلمرو موضوعی (تعریف حادثۀ ورزشی) و مفهومی تقصیر (قواعد حاکم بر آن) را بشناسیم و سپس بیان ویژگی‌های یک فعالیت ورزشی ضروری خواهد بود. این ویژگی‌ها که به‌طور کلی می‌توان آن‌ها را در دو عنوان «دکترین خطرهای ذاتی» و «دکترین (نظریه) پذیرش خطر» خلاصه کرد، بیشترین نقش را در شناسایی مبنای مسئولیت در حوادث ورزشی دارد. نگارندگان با بررسی و تحلیل آرای دادگاه‌های بیگانه و حقوق موضوعۀ ایران، بر این باورند که مبنای مسئولیت مدنی ورزشکاران در مقابل یکدیگر در حقوق خارجی مبتنی بر تقصیر است و نقض قواعد بازی به‌خودی خود به‌منزلة تقصیر نیست. در حقوق ایران، مسئولیت مدنی ورزشکاران در مقابل یکدیگر مبتنی بر نظریۀ قابلیت استناد است.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی

1. آقایی‌نیا، حسین (1392)، حقوق ورزشی، چاپ دوازدهم، تهران: میزان.

2. آقایی‌نیا، حسین (1378)، مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شمارۀ 46.

3. اردبیلی، محمدعلی (1394)، حقوق جزای عمومی، جلد اول چاپ چهل و دوم (ویراست دوم)، تهران: میزان.

4. احسنی فروز، محمد (1391)، حقوق ورزشی با نگرش به ورزش تکواندو، تهران: دادگستر.

5. بادینی، حسن (1384)، فلسفه مسئولیت مدنی، با مقدمۀ دکتر ناصر کاتوزیان، تهران: شرکت سهامی انتشار.

6. جامپیون جونیور، والترتی (1388)، مبانی حقوق ورزش‌ها: مسئولیت مدنی در ورزش، ترجمۀ حسین آقایی‌نیا، با دیباچه ناصر کاتوزیان، چاپ پنجم، تهران: دادگستر .

7. شمس ناتری، محمدابراهیم (1392)، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران:میزان.

8. کاتوزیان، ناصر (1382)، الزام‌های خارج از قرارداد: ضمان قهری، دورۀ دو جلدی، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران.

9. کاتوزیان، ناصر (1388)، تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی, مجلۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 39 شمارۀ 1.

10. کاتوزیان، ناصر (1390)، مسئولیت ناشی از عیب تولید (مطالعۀ انتقادی و تطبیقی در تعادل حقوق تولید‌کننده و مصرف‌کننده)، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران.

11. گلدوزیان، ایرج (1384)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی (3-2-1)، چاپ دهم، تهران: میزان.

12. گلدوزیان، ایرج (1382،. محشای قانون مجازات اسلامی، تهران: مجد.

13. محمد زاده رهنی، محمدرضا (1387)، بررسی فقهی حوادث و صدمات ورزشی، فقه و اصول فقه و تاریخ تمدن، شمارۀ 16.

ب) خارجی

14. Beloff Hon Michael J, Kerr Tim and Demetrio Marie,sports law, HART Publishing, oxford 1999.

15. Blackshow Ians, sport, mediation and Arbitration.T.M.C.Asser press.Netherland.2009

16. Carbonnier Jean, Droit civil les obligations(T4),22 ed, PUF. Paris 2000.

17. Davis,Timothy,what Is sports law?, Marquette sports law Review,11:211-244(2001)

18. Edwards Linda L and J. standy and wells Patricia Kirtley,Tort law for legal Assistant, Delmar, USA 2009.

19. Epstein Adam,Teaching Torts With sports, Journal of legal studies Education,28:117-142(2011).

20. Fast Katherine s, sports Liability law : A Guid For Amateur sports organization and Their insurers, Golden Wallace folick llp,2004

21.Gearty C, Tort: liability for injuries incurred during sports and Pastimes, The cambrdge law Journal, 44(3): 371-373(1985).

22. Harvard law Review, V 121 N4: 1253-1260(2008): Tort law: sports Torts. Colifornia supreme court extends Assupmpition of Risk To Noncontact sports

23. Healey Deborah, sport and the law, unsw Press, 3th ed, Sydney 2005

24. Hess Lura, Sports and the Assumption of Risk Doctrine in new york, St. Johns Law Rewiew, 76(2):457-481

25. James Mark, Tort, Compensation and Alternative Disputee Resolution for Participator Violence, IN: Sports Law, Simon Gardiner, Caverdish publishing, Second Edition, London/Sydney 2001.

26. LaPouble Jean- Christophe, Droit du sport, L G. D. J, paris1999

27. Osborne Barbara, Principles of Liability for Athletic trainers: Managing sports- Related concussion, Journal of Athletic training,36(3): 316- 321.

28. Pepe Fredric and Frerich Thomas P. Injustice uncovered? Worker s compensation and the Professional Athlete, in: sports and the law (major legal cases), Edited by: Gharles E.Quirk, Garland Publishing.INC. Newyork London, 1996

29. Raymond L.Yasser . Tort  and sports: legal Liability in Professional and Amateur Athleics, Preaeger, 1985.

30. Reschly steven D, Torios Impact, in: sports and the law (major legal cases),.INC. Newyork Edited by: Gharles E.Quirk, Garland Publishing London, 1996

31. Schot Natasha, Negaligent Liability in sport, Bond university. Sports law Journal(2005).

32. Siler William L . In Jeopardy(football Helmet manufacturers and wearers), in: sports and the law (major legal cases), Edited by: Gharles E.Quirk, Garland Publishing.INC. Newyork London, 1996

33. Thornton Patrickk, sports law, Jones and Bartlett Publishers, USA, 2011

34. Van Dam cess,European Tort law, oxford university Press, 1ed 2006

35. Wong Glenn M,Essentials of sports law, Praeger,California 4thed,2010