بررسی قراردادهای پرداخت معکوس در حقوق رقابت و تأثیر آن بر نظام تولید و عرضۀ داروهای ژنریک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد حقوق تجاری- اقتصادی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

    بخش تحقیق و توسعه در صنعت داروسازی بسیار پیچیده است و شرکت‌ها همواره برای رونمایی از محصولات جدید خود به رقابت می‌پردازند. در این میان، ژنریک‌سازان اصولاَ فاقد چنین برنامه‌ای هستند، به همین دلیل، توانایی تولید با قیمت پایین‌تری را دارند و این موضوع به خروج سازندۀ اصلی از گردونۀ رقابت منجر ‌می‌شود. به این سبب این شرکت‌ها می‌کوشند با دریافت گواهی حق اختراع و حمایت‌های قانونی مربوطه و نیز با انجام مبادلاتی با رقیبان ژنریک‌ساز، ورود آن‌ها را با تأخیر یا بن‌بست مواجه سازند. این مبادلات می‌تواند در تجاری‌سازی محصولات دارویی اثر‌گذار باشد و راهکاری قابل اطمینان برای محافظت از منافع اقتصادی اصلی‌ساز تلقی گردد. اما معلوم نیست که چه چالشی در حقوق رقابت پیدا می‌کنند و چه جایگاهی در حقوق ایران دارند؟ هم‌اکنون چنین قرارداد‌هایی تحت شمول اقدامات ضدرقابتی ارزیابی می‌شود و کمیسیون اروپایی پرداخت وجوه برای دور نگه‌داشتن ژنریک‌سازان از بازار را یک رویۀ غیر‌قانونی می‌داند؛ درحالی که کمیسیون تجارت فدرال امریکا همانند مقامات ایران در قبال این موضوع، موضع متفاوتی اتخاذ کرده است.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی

1. افخمی دستجردیان، سعید (اردیبهشت و خرداد 1392)، توسعۀ بازار جهانی دارو توسط تولیدکنندگان داروهای ژنریک، ماهنامۀ دارو و درمان، شمارۀ 103.

2. هاشمی مشکینی، امیر (1393)، مهم‌ترین تعهدات مرتبط با صنعت دارو در الحاق به سازمان تجارت جهانی، روزنامۀ دنیای اقتصاد، شمارۀ 3362.

 

ب) خارجی

3.Addanki, S. (2010). PATENT SETTLEMENT AGREEMENTS. In A. J. Daskin, ISSUES IN COMPETITION LAW AND POLICY (p. 2128).

4.Berndt, E. R. (2010). Brand loyalty , Generic entry and price competition in pharmaceuticals. Nber working paper seriesKeith

5.C.scott Hemphill. (2012). Evergreening, Patent Challenges, and Effective Market Life in Pharmaceuticals. Journal of Health Economics, 327-339.

6.Clancy, M. (2011). Reverse-payment patent settlements in the pharmaceutical industry An analysis of US antitrust law and EU competition law.

7.Cristopher m.holman (2011). DO REVERSE PAYMENT SETTLEMENTS VIOLATE THE ANTITRUST LAWS? Santa clara high technology law journal, v.23 issue.3

8.Drake, Einer Elhauge, Raymond Hartman. (2016). Resolving Reverse-Payment Settlements with the Smoking Gun of Stock Price Movements. Iowa law review, 1585.

9.Frank, Jonas Severin and kerber, wolfgang (2013). Patent Settlements in the Pharmaceutical Industry: An Antitrust Perspective.june 11

10.Ford, B. (2013). Using Reverse Payment Agreements as an Effective Way to Maintain a Patent Monopoly in the Pharmaceutical Industry. Journal of Gender, Social Policy & the Law.

11.Kristof Roox. (2008). Patent-related Barriers to Market Entry for Generic Medicines in the European Union. Making medicin affordable. European Generic medicines Association.

12.Matthews, D. (2016). Patent Strategies and Competition Law in the Pharmaceutical Sector: Implications for Access to Medicines. queen mary university ,Legal Studies Research Paper, 8.

13.Olga Gurgola, (2012). Reverse Payment Agreements: Seeking for a Balance. Global antitrust review .

14.Suffrin CB.Ross JS (Sep 2008). “Pharmaceutical industry marketing: understanding its impact on womens heatlth”. Obsets Gynecol Surv 63(9)