تغییر نحوۀ دعوی در دادرسی مدنی (مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و فرانسه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

   مادۀ 98 قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اجازه داده است که تا پایان اولین جلسۀ دادرسی نحوۀ دعوای طرح‌شدۀ خود را تغییر دهد. حقوق‌دانان و نویسندگان دادرسی مدنی به مفهوم تغییر نحوۀ دعوی و آیین آن چنانچه باید نپرداخته‌اند. قانون نیز به تغییر نحوۀ دعوی به‌طور مبهم اشاره کرده و نگفته که منظور از تغییر نحوۀ دعوی چیست و آیین آن چگونه است؟ رویۀ قضایی نیز این خلأ را پر نکرده و درخصوص تغییر نحوۀ دعوی تا جایی که نویسنده مطلع است، رویۀ روشنی نداشته است. در این مقاله به تبیین تغییر نحوۀ دعوی و آیین آن با مطالعۀ تطبیقی حقوق فرانسه می‌پردازیم. به این منظور، نخست مفهوم دعوی را به‌طور خلاصه بررسی، و سپس عناصر سازندۀ دعوی را مطالعه می‌نماییم. پس از آن به مفهوم تغییر نحوۀ دعوی با توجه به عناصر آن و مقایسۀ آن با موارد مشابه می‌پردازیم و در پایان، آیین تغییر نحوۀ دعوی را مطالعه و سپس نتیجۀ بحث را به صورت خلاصه بیان خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE CHANGE OF MODE OF CLAIM

نویسنده [English]

 • Kheirollah Hormozi
Assistant Professor, Allame Tabatabii University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Article 98 of civil procedur of Iran has allowed the claimant to change the mode of claim, before the end of the first sitting of the court. Lawyers and writers of Civil Procedure have cosidered no more to the concept of change mode of claim and its procedure. Also law pointed out to change mode of claim ambiguously and didn’t explain that “what the change mode of claim is and how its procedure is”. The judicial precedent didn’t fill this gap and didn’t get clear precedent for changing the mode of claim. This study determins changing the mode of claim and its procedure through a comparative study of legal system of France and Iran. For this purpose, we first study the change mode of claim briefly, and then we check out the component of claim (action); also we consider concept of changing the mode of claim and compare it with parallel cases, and afterwards we will study the procedure of changing the mode of claim, and finally the coclusion of research will be mentioned briefly.

کلیدواژه‌ها [English]

 • claim
 • Cause of action
 • Subject of action
 • Change the mode of claim
 • Change of relief
 • additional action
 • Change of parties
 1. الف) فارسی و عربی

  1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1380)، فلسفه حقوق مدنی، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش.
  2. جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1388)، الفارق، دایره المعارف عمومی حقوق، ، چاپ دوم، کتابخانه گنج دانش.
  3. شمس، عبدالله (1384)، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ چهارم، انتشارات درک.
  4. کاتوزیان، ناصر (1371)، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، ، چاپ سوم، شرکت انتشار.
  5. مقصود پور، رسول، دعوای اضافی و تغییرات ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی
  6. مولودی، محمد (1381)، دعوای اضافی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 58 .
  7. ابوعبدالله محمد بن یوسف الحواق (1416)، التاج و الاکلیل لمختصر خلیل، لطبعه الاولی، بیروت: دارالکتب العلمیه
  8. ابوالوفاء ابراهیم بن شمس الدین ابوعبدالله بن فرحون الیسری (بی‌تا)، تبصره الحکام فی اصول القضیه و مناهج الاحکام، بیروت: دارالکتب العلمیه
  9. التمرتاشی، محمد بن عبدالله (1415)، تنویر الابصار، بیروت: دارالفکر.
  10. حسینی عاملی، محمد جواد (1418)، مفتاح الکرامه فی شرح القواعد العلامه، بیروت: دارالتراث
  11. حیدر، علی(1991م)، درر الاحکام فی شرح مجله‌ الاحکام، بیروت: دارالجیل
  12. الفاضل النکرانی، محمد (1420ق)، تفصیل الشریعه فی شرح التحریر الوسیله، القضاء الشهادات، ص90.
  13. الموبد، حسین (1411ق)، مبانی القضاء و الشهادات، قم: مکتبه الفراهیدی، ص146.

   

  ب) خارجی

  1. Bellamy marcel(1973) le pouvoir de commodement du juge ou le nouvel esprit du procés J.C.P Doctrine.
  2. Chose jugée- Georges WIEDERHKHER(2004)- repertoire de procédeure civil- Dalloz.
  3. Emmanuel Blanc(1973)- la nouvelle procedure civil- Libraire du journal des notaries et des avocates.
  4. Jacques Boré(2003), volonté et qualification Dalloz.
  5. Norman Jean(1988), etendue de pouviores du juge et faculté ou obligation pour lui du requalifier, Rev Trim droit civil. 809.
  6. Blandine Rolland(-2008) procedure civile studyrama..
  7. George de LEVAL(2005)- element de procedure civil 2édition LARCIER.
  8. Henri Motulsky(1948)- principles d une réalisation méthodique du droit privé-Recueil- siry.
  9. Henry solus- Roger prrot(-1997) Droit judiciare privé- siry- tome II.
  10. Jacques Héron- Thierry le Bras- Droit(2012)judictiare privé- Montchrestien 5 édition.
  11. Jacques miguet(1977)- immutabilitié et evolution du litige LGDG.
  12. Jacques Miguet(1936) immutabilitié et évolation du litige- thése pour la Doctorat- uniersité des sciences socials de Toulouse.
  13. Jean Loyer(1959)- l autorité de la chose jugé, thése parise.
  14. Le juge et le litige(1965)- Jean NORMAND L.G.D.B.  .
  15. Loic cadiet(2013)- Emmanuel jeuland Droit judiciaire privé- 8édition- lexis nexis.
  16. Loic Cadict, Jacques Normand, soraya Amrani Mekki(2010)- Théorie general du procés- puf- 1 édition-.
  17. Normand voiedy(2006)- la notion de pretentions en procédeure civil- GAZ.PAL sep p 5.
  18. Pierre AZARD(1936)- l immutabicité de la demand en droit judiciare francais Montchrestien.
  19. Raymand Martin(1987) le Double langage de la prétention D- p 37.
  20. Serge Guinchard, cécile chaiais(2014)- fredrique frrand. Procédure civil- Droit interne et droit de lُ union européeme 32édition-.
  21. TERRE- francios(1955), l influence de la volontié sur les qualifications- thése- paris.